’ Det be­ty­der ue

Ni­els Fre­de­rik­sens mand­skab fra Es­b­jerg af­vær­ge­de

BT - - SPORTEN -

hol­det og få no­get kon­ti­nu­i­tet, og det sy­nes jeg, at vi træn­ger til. «

» Jeg ser in­gen grund til at æn­dre på løn­bud­get­tet, så det hol­der jeg fast i. « Træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen jub­ler ved Es­b­jergs an­den scor­ing.

Fo­to: Claus Fi­sker

MAN­DAG 1. JU­NI 2015

» Vi har haft den åre­lad­ning, vi skul­le ha­ve. Det er en kendt sag, at Jonas Knudsen skal vi­de­re. Nu må vi se, hvor­dan hans U21- EM går. Og så har vi en an­gri­ber, som vi har haft på le­je ( Da­ni­el Lars­son, red.). Det er de to po­si­tio­ner, vi skal til at se på i før­ste om­gang. «

» Be­lært af tid­li­ge­re, hvor vi har meldt no­get ud, som vi ik­ke kun­ne re­a­li­se­re, er det for tid­ligt at mel­de, hvad vi ger­ne vil med næ­ste sæ­son. Men vi øn­sker at hol­de sam­men på

Es­b­jergs Mick van Bu­ren fejrer må­let til 2- 1 mod FC Vestsjæl­land. Fo­to: Claus Fi­sker

» Jeg får en lil­le for­stræk­ning og må gå ud. Jeg hå­ber ik­ke, det hol­der mig ude så læn­ge. Men det er klart, at det ik­ke er det bed­ste, når jeg har et EM, som jeg for­hå­bent­ligt skal med til. « » Su­per­liga­en er ved at ud­vik­le sig til død­bol­de­liga­en, og der er vi da klar over, at vi har fl ere i for­sva­ret, som ik­ke er så sto­re fy­si­ske, og det skal vi selv­føl­ge­lig for­hol­de os til, når vi skal sam­men­sæt­te en trup – så vi ik­ke bli­ver ramt så me­get på det, som vi er nødt til at si­ge, at vi har væ­ret i nog­le kam­pe. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.