En­de­ligt me­get’

En reg­ning på op mod 20 mil­li­o­ner kro­ner. FCV må ned

BT - - SPORTEN -

MMAANNDDAAGG 1 1. J. UJNUIN 2I0 210515

» Det fes­ne svar vil­le væ­re, at jeg kig­ger på det i mor­gen, når jeg mø­der ind, men så­dan er det, når man ryk­ker ned. Så skal der ju­ste­res til. Det vig­tig­ste er, at vi har en plan, og det er, at vi skal ryk­ke op i før­ste hug, og den for­hol­der jeg mig til. Så skal vi nok få et godt hold i næ­ste sæ­son. «

» Det er vo­res mål­sæt­ning at ryk­ke op med det sam­me, så det skal vi. Hvis jeg skal del­ta­ge i no­get, er det for at vin­de, så nemt er det. Den hold­ning har be­sty rel­sen hel­dig­vis og­så. «

FC Vestsjæl­land var for­an 1- 0 i den vig­ti­ge over­le­vel­ses­kamp ude mod Es­b­jerg. Men træ­ner Mi­cha­el Han­sen måt­te se sit hold ind­kas­se­re to mål i an­den halv­leg, der be­ty­der de­fi­ni­tiv nedryk­ning til 1. di­vi­sion. Fo­to: Claus Fi­sker

» Li­ge nu kom­mer man­ge af spil­ler­ne til at tæn­ke på sig selv, og det bli­ver en stor op­ga­ve for os at snak­ke med hver en­kelt spil­ler. Vi har he­le ti­den haft en plan A og B, men det skul­le li­ge af­gø­res først. Nu skal vi ind og re­a­li­se­re tin­ge­ne, men det er klart, at hvis jeg var spil­ler, vil­le jeg og­så tæn­ke på, hvad der nu sker med mig. Min op­ga­ve bli­ver selv­føl­ge­lig at få næ­ste kamp mod Sil­ke­borg til at bli­ve en kamp. «

» Vi har få­et til­sagn om, at klub­ben kø­rer vi­de­re, og vi skal op i før­ste hug. Min for­nem­mel­se er, at det bli­ver hårdt ar­bej­de, og at det bli­ver rig­tig vig­tigt at kom­me op i før­ste hug. Ung­doms­af­de­lin­gen er først på vej op nu, og klub­ben er lil­le, så den sto­re bre­de op­bak­ning til at væ­re i 1. di­vi­sion i to, tre år er der ik­ke. Men nu skal jeg ha­ve lov at ærg­re mig over den­ne kamp. «

» Jeg har et år me­re, så ind­til no­gen hol­der mig væk, så bli­ver jeg. Jeg har en for­nem­mel­se af, at det er mig, der skal væ­re træ­ner i næ­ste sæ­son, så ta­ger vi den der­fra. Jeg bli­ver selv­føl­ge­lig og­så dis­ku­te­ret, li­ge som vi dis­ku­te­rer spil­ler­ne, og ind­til vi­de­re er jeg den fo­re­truk­ne. Det ar­bej­der jeg ud fra.

» Jeg har væ­ret her i klub­ben i syv og et halvt år, og der er det kun gå­et opad. Det er før­ste gang, at vi skal ven­de sku­den og dre­je den an­den vej. Det er ik­ke en sær­lig rar for­nem­mel­se. Det her er min klub, og den er li­ge ryk­ket ned, så jeg tæn­ker ik­ke li­ge nu på, om jeg skal væ­re en del af at ryk­ke op igen.

En knust Ras­mus Fester­sen, ef­ter Bil­led­tekst FC Vestsjæl­lands nedryk­ning var en re­a­li­tet. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.