’ Bron­ze er fedt’

Thomas Frank var jub­len­de lyk­ke­lig for Brønd­bys 25. DM­me­dal­je. I næ­ste sæ­son skal num­mer 26 i hus

BT - - SPORTEN - FLEST ME­DAL­JER Fo­to: Hen­ning Bag­ger

SÅ MAN­GE ME­DAL­JER

har de dan­ske fod­bold­klub­ber vun­det i kam­pen om det dan­ske mester­skab

1.

KB 35 me­dal­jer ( 15 guld, 13 sølv og 7 bron­ze) AB 27 ( 9, 10, 8) AGF 26 ( 5, 8, 13) Brønd­by 25 ( 10, 9, 6) Frem 22 ( 6, 9, 7)

2. 3. 4. 5.

for næ­ste sæ­son, at vi igen skal i top3. «

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Per Rud, kun­ne dog for­tæl­le, at det næp­pe er sand­syn­ligt, at Te­emu Puk­ki fort­sæt­ter i klub­ben på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

» Hans skot­ske klub ( Cel­tic, red.) for­lan­ger så me­get for ham, at vi eft er alt at døm­me må ta­ge af­sked med ham. Det er ær­ger­ligt. Så nu må vi de kom­men­de uger af­sø­ge mar­ke­det for al­ter­na­ti­ve an­grebs­løs­nin­ger, « sag­de Per Rud, der ud­over Brønd­bys 25. DM- me­dal­je og­så glæ­de­de sig over, at ad­gangs­bil­let­ten til Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen er sik­ret.

» At vi igen skal ud at spil­le eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, er med til at gi­ve ik­ke mindst de un­ge spil­le­re i trup­pen in­ter­na­tio­nal er­fa­ring. Men jeg tør ik­ke ga­ran­te­re, at vi kom­mer langt i tur­ne­rin­gen. Al­le­re­de i før­ste run­de kan vi mø­de fryg­te­ligt stær­ke hold, « sag­de Per Rud.

Brønd­by- ba­ck­en Riza Dur­mi­si, der ud­lig­ne­de hjem­me­hol­dets fø­ring et par mi­nut­ter in­de i dom­mer Jakob Ke­hlets til­lægs­tid på fris­park, er og­så spændt på, hvad frem­ti­den by­der.

» Selv­føl­ge­lig kryd­ser jeg fi ngre for, at jeg ( man­dag, red.) bli­ver ud- ta­ger til U21- lands­hol­dets EM- trup. Med scor­in­gen sy­nes jeg selv, at jeg gjor­de god re­k­la­me for mig selv, « sag­de han.

Me­di­er­nes sto­re in­ter­es­se for at få en snak med per­so­ner fra Brønd­bylej­ren, fi k eft er kam­pen Ran­der­stræ­ner Co­lid Todd til at fa­re ud i et stør­re ra­se­ri­an­fald.

» Det ene­ste I kon­cen­tre­rer jer om er FCK og Brønd­by. Men her i Ran­ders gør vi det alt­så og­så godt. Jeg sy­nes, at vi fortje­ner ros, men at I ik­ke er pa­ra­te til at gi­ve os den, « råb­te Co­lin Todd og blev bak­ket op i sit syns­punkt af Ale­xan­der Fischer, der kort før pau­sen hav­de bragt Ran­ders for­an 1- 0.

» Jeg sy­nes, at det er fl ot, at vi med fj er­de­plad­sen i Su­per­liga­en er klar til at spil­le Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi - ka­tion. Men man­ge me­di­er har ik­ke gi­vet os den an­er­ken­del­se, vi fortje­ner, « sag­de Ale­xan­der Fischer med lav­mælt stem­me­fø­ring og et let træk på skul­de­ren.

Ha­sa­ni, Phi­ri og Da Silva jub­ler, ef­ter bron­zema­dal­jer­ne er i hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.