’ Vi er for

FC Nord­s­jæl­land ru­ster sig til et salg af Uff

BT - - SPORTEN - KAM­PEN PÅ SPID­SEN Ja! BTs sport­s­chef Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

ER DET EF­TER SÅ­DAN EN KAMP, MAN ER MO­DEN TIL EN TURNERINGSÆNDRING?

Jacob Staehelin,

TRANS­FER- UD­SIG­TEN

FC Nord­s­jæl­land tog et stort skridt mod en slut­pla­ce­ring i top seks med en 1- 0- sejr over me­stre­ne fra FC Midtjyl­land. Hol­der

MAN­DAG 1. JU­NI 2015 nord­s­jæl­læn­der­ne den pla­ce­ring hjem eft er sid­ste run­de, ud­lø­ser det en ek­stra hjem­me­kamp i næ­ste sæ­son. Men før vi kom­mer der­til, ven­ter fod­boldå­rets sto­re ube­kend­te - trans­fer­vin­du­et. Twen­te, Cel­tic og re­præ­sen­tan­ter fra ty­ske klub­ber var til ste­de på Farum Park i går, og det er ’ bu­si­ness as usu­al’, at FCN går ind til trans­fer­vin­due med ud­sigt til tra­fi k i spil­ler­trup­pen.

Iføl­ge BTs vur­de­ring vil der væ­re in­ter­es­se for Joshua Jo­hn, de kon­trakt­lø­se Ma­rio Ti­ci­novic - der iføl­ge BTs op- lys­nin­ger for­la­der FCN - og Hans Mul­der samt må­l­mand David Jensen. An­gri­be­ren Gud­jon Bald­vin­s­son lig­ner og­så en mand på ud­kig eft er me­re spil­le­tid, der er tyr­kisk in­ter­es­se for Gud­mun­dur Thora­rin­s­son og en­de­lig det helt sto­re salgsemne i Uff e Bech. Med en god præ­sta­tion til U21- EM vil off en­siv- spil­le­rens ak­tier stå højt på det in­ter­na­tio­na­le mar­ked og med blot et år til­ba­ge af kon­trak­ten med FCN, er det nu, han skal sky­des af - for­ment­lig til en pris om­kring de 15 mil­li­o­ner kro­ner.

» Som ud­gangs­punkt vil vi helst hol­de trup­pen sam­let,

Uf­fe Bech i ak­tion mod FC Midtjyl­land. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.