Rbe­red­te’

Ff e Bech i trans­fer- vin­due med man­ge ube­kend­te

BT - - SPORTEN -

MMAANNDDAAGG 1 1. J. UJNUIN 2I0 210515 men det bli­ver som al­tid en ba­lan­ce mel­lem at be­hol­de en spil­ler og så eft er­spørgs­len. Den kan jo ram­me et ni­veau, hvor man må sæt­te sig og kig­ge på det. Men det er et af de ele­men­ter, hvor man al­drig kan vi­de sig sik­ker på trans­fer­vin­du­et, « si­ger sport­s­chef Jan Laur­sen.

» Men når det er sagt, er vi be­kendt med den slags tra­fi k og op­mærk­som­hed her i FC Nord­s­jæl­land, og vi er godt for­be­red­te på vin­du­et, og at der kan og med stor sand­syn­lig­hed kom­mer ak­ti­vi­tet. Nu skal Uff e først ud­ta­ges til U21- EM, men det er klart, at han nok bli­ver en af de spil- le­re, hvor te­le­fo­nen vil rin­ge. Det er må­ske der­for, jeg holdt te­le­fo­nen sluk­ket i dag, « si­ger han. hån­den, hvis top­sco­rer Bech sæl­ges.

» Han er en dyg­tig spil­ler, men vi har for­be­redt os på, at han kan bli­ve solgt eft er U21- EM og har go­de afl øse­re klar. David Mo­berg Karls­son og Oli­ver Ty­cho­sen kan spil­le der. «

Er det nu Erik?

I den an­den lejr hos FCM træk­ker det op til et salg af guld­fug­len Pio­ne Si­sto i stør­rel­ses­ord­nen 50 mil­li­o­ner kro­ner, men og­så an­fø­rer og for­svars­styr­mand Erik Svi­at­chen­ko bli­ver et em­ne - her mel­des Augs­burg af Ek­stra Bla­det in­de i bil­le­det.

» Jeg har sagt, at jeg først vil ori­en­te­res, når der er no­get helt kon­kret, men det er ik­ke så­dan, at jeg vil væk for en­hver pris. Og det er jo de over­vej­el­ser, jeg skal gø­re mig - det er nu el­ler først om et halvt år. Der ven­ter spæn­den­de eu­ro­pæ­i­ske kam­pe med FCM, og det gi­ver et per­spek­tiv på at bli­ve, « si­ger han.

Der har tid­li­ge­re væ­ret bud eft er ham, men da var han ik­ke klar.

» Da jeg var 19 år, kom der et bud fra Kar­paty Lviv, men der var jeg ik­ke klar. Nu er jeg 23, mod­net og har spil­let 100 Su­per­liga­kam­pe. Jeg er me­re klar nu, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.