FC Vestsjæl­land ryk­ker ned

BT - - SPORTEN -

Det var vind el­ler for­svind for FC Ve­stjæl­land. Og det blev sidst­nævn­te for Mi­cha­el Han­sens trop­per, der i en di­rek­te du­el om nedryk­ning tab­te 1- 2 i Es­b­jerg og der­med ik­ke læn­ge­re kan nå ve­stjy­der­ne, der er syv po­int over stre­gen med kun en kamp til­ba­ge.

FC Vestsjæl­land kom el­lers for­an og før­te frem til pau­sen. Græ­ske Apo­sto­los Vel­li­os brag­te gæ­ster­ne for­an på et mål tæt un­der mål, eft er fl ere af Es­b­jergs spil­le­re var for pas­si­ve.

Es­b­jerg- spil­ler­ne kom an­der­le­des tænd­te ud til an­den halv­leg, og der var kun spil­let et par mi­nut­ter, da Mo­ham­med Fel­lah med en fl ot stik­ning fandt den hol­land­ske an­gri­ber Mick van Bu­ren, som kun­ne brin­ge ba­lan­ce i regn­ska­bet.

Ude­hol­det sat­se­de alt i slut­mi­nut­ter­ne, og det ko­ste­de end­nu et mål, som Mick van Bu­ren og­så score­de. Der­med ryk­ker FC Vestsjæl­land ned i 1. di­vi­sion sam­men med Sil­ke­borg IF. De to hold bli­ver afl øst af Vi­borg FF og AGF, der al­le­re­de har sik­ret op­ryk­nin­gen til Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.