AN­GE ME­DAL­JER

BT - - SPORTEN -

MAN­DAG 1. JU­NI 2015 bri­ti­ske Lei­ce­ster. For an­det år i træk blev det til dansk sejr i ama­tør­lø­bet. Jør­gen Sch­midt kør­te en ki­lo­me­ter før mål væk fra en ud­bry­der­grup­pe, ale­ne til mål­stre­gen og blev Dan­marks tred­je ama­tør­ver­dens­me­ster.

De pro­fes­sio­nel­les lan­de­vejsløb blev kørt over 18 om­gan­ge af 15,1 ki­lo­me­ter på en me­get fl ad ru­te med 95 ryt­te­re i fel­tet og på en me­get vind­blæst dag. Dan­mark stil­le­de med Ole Rit­ter, Leif Mor­ten­sen og Mo­gens Frey. Sidst­nævn­te ud­gik eft er en ræk­ke de­fek­ter. Ole Rit­ter sad med i et tid­ligt frem­stød og slut­te­de si­den som num­mer 40.

Leif Mor­ten­sen op­le­ve­de en af kar­ri­e­rens stør­ste da­ge. VM- lø­bet blev trods de svæ­re vej­r­be­tin­gel­ser kørt i højt tem­po og me­get ag­gres­sivt.

Al­le­re­de tid­ligt kom sto­re pro­fi ler som ita­li­en­ske Fe­li­ce Gi­mon­di og ty­ske Ru­di Al­tig af­sted, hvil­ket fi k blandt an­dre dan­ske Rit­ter, sven­ske Gös­ta Pet­ter­s­son og bel­gi­er­ne Ed­dy Merckx, Ro­ger de Vla­e­min­ck og Je­an- Pi­er­re Mon­seré til at re­a­ge­re.

En stærk front­grup­pe blev dan­net, mens Leif Mor­ten­sen i fel­tet var uhel­dig og brug­te man­ge kræf­ter på en til­ba­ge­kør­sel eft er en punk­te­ring. F r o n t g r u p - pen fi k dog ik­ke no­get foræ­ret af fel­tet. For­sprin­get blev holdt ne­de, og på 14. om­gang lyk­ke­des det for Mor­ten­sen og et par an­dre ryt­te­re at kom­me frem til fron­ten. Det end­te med en grup­pe på seks ryt­te­re i front inkl. Mon­seré, Mor­ten­sen, Gi­mon­di, fran­ske Alain Vas­seur og den bri­ti­ske me­ster Les­lie West. Bel­gi­er­ne jag­te­de i fel­tet, men det lyk­ke­des for de seks i front at hol­de dem væk. Med 800 me­ter igen an­greb Mon­seré og fi k et godt hul. Vas­seur, hold­kam­me­rat med Mor­ten­sen på BIC- tea­met, hav­de til­budt dan­ske­ren at hjæl­pe ham i spur­ten. Men plud­se­lig gik det op for Mor­ten­sen, at de to be­fandt sig langt til­ba­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.