’’

BT - - SPORTEN - Leif Mor­ten­sen

Jeg kan da godt ærg­re mig over, at jeg al­drig fi k lov til at kø­re min egen chan­ce i et helt Tour de Fran­ce

i grup­pen me­get tæt på mål. Dan­ske­ren måt­te selv træ­de frem, kun­ne ik­ke nå Mon­seré, men be­sej­re­de Gi­mon­di i kam­pen om søl­vet.

» En uge eft er tal­te jeg med nog­le bel­gi­ske ryt­te­re, og så gik det op for mig, at Mon­seré hav­de købt Vas­seur til at hol­de mig til­ba­ge. Det var no­get, jeg al­drig til­gav, « har Leif Mor­ten­sen for­talt man­ge år se­ne­re.

Sølv­me­dalj­en var høj­de­punk­tet for Mor­ten­sen ved de pro­fes­sio­nel­les VM, men det kun­ne væ­re ble­vet til me­re. Året eft er blev det til en sjet­te­plads ved VM 1971 i schweizi­ske Men­dri­sio. Mor­ten­sen sad her med i en grup­pe, der spur­te­de om bron­ze­me­dalj­en. I 1972 hen­te­de Leif Mor­ten­sen end­nu en VM top10- pla­ce­ring med en sy­ven­de­plads i fran­ske Gap.

» I Gap var jeg fel­tets stær- ke­ste, men var op­pe imod for man­ge ita­li­e­ne­re. Hav­de bak­ken på ru­ten væ­ret lidt hår­de­re, kun­ne jeg ha­ve vun­det. VM var no­get spe­ci­elt for mig. Her var jeg sik­ker på, at jeg kun­ne kø­re min egen chan­ce. « Leif Mor­ten­sen er ud over de im­po­ne­ren­de VM- og OL­me­dal­jer, og­så no­te­ret for fl ot­te re­sul­ta­ter som blandt an­det en sjet­te­plads i Tour de Fran­ce 1971, en sjet­te­plads i Lié­ge- Ba­stog­ne- Lié­ge i 1972, en 12. plads i Tou­ren 1972 og en 13. plads i Vu­el­ta a Es­paña. Mor­ten­sen vandt des­u­den Bel­gi­en Rundt i 1973 og har og­så vun­det en eta­pe i Pa­ris- Ni­ce. I Tour de Fran­ce kør­te Mor­ten­sen al­le år som hjæl­per på BIC- tea­met for span­ske Lu­is Ocaña. I sin de­but i 1971 blev det til en sjet­te­plads, eft er at Ocaña måt­te ud­gå eft er styrt, og dan­ske­ren der­eft er selv kun­ne kø­re sin egen chan­ce. Ocaña styr­te­de på en be­rømt 14. eta­pe, hvor et vold­somt uvejr ram­te fel­tet på Col de Menté- stig­nin­gen.

I 1973 vi­ste Mor­ten­sen im­po­ne­ren­de styr­ke og lå læn­ge pla­ce­ret frem­me i klas­se­men­tet. Dan­ske­ren måt­te dog her of­re eg­ne am­bi­tio­ner for at hjæl­pe Ocaña, der i øv­rigt vandt lø­bet me­get su­verænt.

» I min egen ver­den blev jeg num­mer tre i det løb. Op­rin­de­ligt hav­de jeg få­et lov til at kø­re min egen chan­ce i lø­bet, men det blev æn­dret, da jeg var den ene­ste fra hol­det, der kun­ne støt­te Ocaña i bjer­ge­ne. Jeg kan da godt ærg­re mig over, at jeg al­drig fi k lov til at kø­re min egen chan­ce i et helt Tour de Fran­ce. «

Mor­ten­sen end­te som nr. 12 i 1971 og nr. 19 i 1973.

Eft er sæ­so­nen i 1974 luk­ke­de BIC- tea­met.

Året eft er kør­te Mor­ten­sen på det min­dre bel­gi­ske Ma­esWat­ney, men eft er 6- da­ge­slø­bet i Forum i ja­nu­ar 1976 stop­pe­de Mor­ten­sen kar­ri­e­ren, blot 29 år gam­mel.

» Ja, jeg stop­pe­de, mens jeg bur­de ha­ve top­pet rent fy­sisk. Men jeg var klar over, at jeg al­drig vil­le få de op­ti­ma­le

Til ven­stre:

Lu­is Ocaña for­an Leif Mor­ten­sen nær Mila­noi Ba­rac­chi trop­hy, en tids­kør­sel for ryt­ter­par i 1971. Duo­en vandt lø­bet det år. Mor­ten­sen var i nog­le år hjæl­pe­ryt­ter for Ocaña på BIC- hol­det. Fo­to: AFP mu­lig­he­der for at vin­de Tour de Fran­ce, hvil­ket nok gjor­de, at jeg mi­ste­de lidt af gni­sten. «

Leif Mor­ten­sen har si­den i en år­ræk­ke fun­ge­ret som

Ken­neth Møller Kristensen: cy­kel­kom­men­ta­tor på Eu­rosport. I 1994 blev Mor­ten­sen op­ta­get i Dan­marks Idræts For­bunds Hall of Fa­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.