OVER­HA­LET PÅ STRE­GEN

Ta­lent­ful­de Sø­ren Kragh Andersen slå­et på sid­ste­da­gen i stor­løb

BT - - SPORTEN - CYKELKOMET Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

MAN­DAG 1. JU­NI 2015

Den skul­le egent­lig ba­re kø­res hjem, før­ste­plad­sen i Tour des Fjords.

Alt var klap­pet og klart til et tri­umf­tog ind i den nor­ske olie- me­tro­pol Sta­van­ger. Men for ta­lent­ful­de Sø­ren Kragh Andersen fra Team Trefor - Blue Wa­ter ud­vik­le­de sid­ste­da­gen i det nor­ske eta­pe­løb sig til et ner­vepi­r­ren­de dra­ma, hvor den 20- åri­ge dan­sker måt­te se kar­ri­e­rens stør­ste sejr for­to­ne sig, da Ka­tusha med den glo­he­de su­per­stjer­ne Ale­xan­der Kri­stoff sam­men med land­mand Ed­vald Boas­son Ha­gen ( MTNQhu­be­ka) fik or­ke­stre­ret en ul­ti­ma­tiv of­fen­siv li­ge in­den luk­ke­tid.

» Vi kom ind på en smal og me­get stejl stig­ning in­de i Sta­van­ger, og jeg sad egent­lig okay i ot­ten­de po­si­tion, da Ka­tusha og Boas­son Ha­gen ac­ce­le­re­rer. Det sker, net­op som vi hen­ter det ud­brud, der har væ­ret af sted, og de gli­der ned igen­nem front­grup­pen og får blo­ke­ret, så jeg ik­ke når med, « for­tæl­ler Sø­ren Kragh Andersen til BT.

Ud­brud­det flå­e­de fø­rer­trøj­en af den un­ge dan­sker, der med en stor­slå­et eta­pe­sejr lør­dag el­lers lig­ne­de en vin­der. Men over­for et suc­ces­spr­ud­len­de hold fra cy­kel­spor­tens su­per­liga og eta­pe­vin­der Ed­vald Boas­son Ha­gens klas­se måt­te Sø­ren Kragh Andersen på må­l­om­rå­det i Sta­van­ger er­ken­de, at 12 se­kun­der kan væ­re for­skel­len mel­lem num­mer et og to.

» Li­ge nu er jeg på en gang glad og skuf­fet. Det var så tæt på, men når jeg li­ge får tyg- get på det, er re­sul­ta­tet sta­dig godt med tan­ke på, at vi alt­så var op­pe imod en hel del ver­dens­klas­se­ryt­te­re. «

Med sig på po­di­et hav­de Sø­ren Kragh Andersen sin sven­ske team- kol­le­ga Mi­cha­el Ols­son, mens Ka­tusha fik sne­get hol­dets un­ge østrig­ske sprin­ter­håb Marcus Hal­ler helt til tops.

Sø­ren Kragh Andersen er godt i gang med sin bed­ste sæ­son no­gen­sin­de, og en hånd­fuld sej­re i UCI- re­gi lig­ner et so­lidt af­sæt til en kar­ri­e­re som pro­fes­sio­nel på et af cy­kel­spor­tens stor­hold.

» Jeg har ryk­ket mig me­get i år, men om jeg bli­ver pro­fes­sio­nel al­le­re­de i år, må ti­den vi­se. Jeg har fø­ler­ne ude, men vil væ­re 120 pro­cent sik­ker, in­den jeg skri­ver kon­trakt, « un­der­stre­ger Andersen, der har ud­sty­ret sig med Ale­xan­der Kri­stof­fs fin­ske agent Joo­na Lauk­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.