Til­lyk­ke KIF - hva

BT - - SPORTEN -

KIF KOL­DING KØ­BEN­HAVN er dansk me­ster an­no 2015. Det kom­mer ik­ke som den sto­re over­ra­skel­se, eft er KIF re­elt af­gjor­de guld­dy­sten i den før­ste kamp, hvor de på ude­ba­ne vandt 30- 24 over Skjern. De grøn­blu­se­de hav­de ta­get bus­sen tværs over lan­det til Brønd­by Hal­len med en spin­kel tro på at ska­be me­ga­sen­sa­tio­nen og vin­de med syv, men helt som for­ven­tet var der for me­get ’ mis­sion im­pos­sib­le’ over den op­ga­ve. Gæ­ster­ne end­te godt nok med at vin­de sel­ve kam­pen 21- 20, men det skyld­tes i høj grad, at KIFer­nes kon­cen­tra­tion da­le­de i an­den halv­leg, da de kun­ne se, at guld­me­dal­jer­ne var hjem­me. KIF VI­STE IGEN i af­tes, at hol­det har me­re kva­li­tet og fle­re kamp­af­gø­ren­de in­di­vi­du­a­li­ster end Skjern. Og så har de ik­ke mindst Kasper Hvidt. I lig­hed med den før­ste DM­fi­na­le valg­te den er­far­ne ke­e­per at rul­le gar­di­net fuld­stæn­dig ned i KIF- må­let, og som kam­pen skred frem kun­ne man se mod­løs­he­den bre­de sig hos Skjerns skyt­ter. Hvidt hav­de ty­de­lig­vis det men­tale over­tag ef­ter hans subli­me præ­sta­tion i tors­da­gens før­ste op­gør, og han var igen for­be­redt til fin­ger­spid­ser­ne. Det be­tød, at man­ge af hans red­nin­ger kom til at se me­get let­te ud, for­di han sim­pelt­hen hav­de læst Skjern- spil­ler­nes skud­møn­stre, og nær­mest hver gang var pla­ce­ret det rig­ti­ge sted i må­let. DER ER SOM be­kendt ik­ke no­get, der hed­der ’ fortjent’ i spor­tens ver­den, hvor kun re­sul­ta­tet tæl­ler, men det er al­li­ge­vel svært at kom­me udenom, at KIFs an­det mester­skab på stri­be er net­op fortjent. Hol­det var su­verænt i grund­spil­let, som KIF vandt sten­sik­kert, og selv­om de i slut­spil­let har le­ve­ret et par kam­pe, hvor de har vir­ket lidt umo­ti­ve­re­de, har de le­ve­ret va­ren, hver gang det har væ­ret nød­ven­digt.

Der blev el­lers lug­tet blod hos kon­kur­ren­ter­ne i for­å­ret, hvor op­fat­tel­sen man­ge ste­der var, at de ru­ti­ne­re­de KIFdren­ge hav­de ramt mu­ren nu, og der­for vil­le der kom­me et tronskif­te i dansk hånd­bold. Ja, jeg tal­te så­gar med fle­re spil­le­re fra an­dre klub­ber, som tro­e­de, at KIF slet ik­ke vil­le kom­me vi­de­re fra de­res slut­spils­pul­je, hvor til­li­den var stør­re til Skjern og Team Tvis Holste­bro. MAN MÅ SI­GE, at KIFs præ­sta­tion i de to fi na­ler har gjort den skep­sis til skam­me. Det­te var den tred­je sæ­son for KIF, si­den tra­di­tions­klub­ben i som­me­ren 2012 ud­vi­de­de bik­sen mod øst og fi k Kø­ben­havn- be­net på ta­bu­ret­ten. Ud­byt­tet hed­der nu to mester­ska­ber og en sølv­me­dal­je, og det må si­ges at væ­re god­kendt. Jeg er selv enormt træt af at dis­ku­te­re al­der og KIF, for­di de gang på gang har få­et den snak til at se en smu­le lat­ter­lig ud ved at fi nde stor­spil­let frem, når det vir­ke­lig gæl­der.

Men fak­tum er, at de bæ­ren­de spil­le­re er et godt styk­ke op i tre­di­ver­ne, og al lo­gik si­ger, at på et el­ler an­det tids­punkt bør de bli­ve ind­hen­tet af de­res dåb­sat­test. Der­for må man og­så for­mode, at der på et tids­punkt bli­ver sat en foryn­gel­ses­pro­ces i gang, men li­ge nu ty­der in­tet på, at den kom­mer til næ­ste sæ­son.

Kim An­der­s­son ta­ger al sin ver­dens­klas­se og for­la­der Dan­mark til for­del for den sven­ske liga, og hans afl øser bli­ver 30- åri­ge Kon­stan­tin Igro­pulo, som kom­mer til fra Fü­ch­se Ber­lin. En god spil­ler, men han har ik­ke An­der­s­sons ni­veau. Ve­te­ra­nen og klu­bi­ko­net Las­se Bo­e­sen spil­le­de og­så sin sid­ste kamp for KIF, da han indstil­ler kar­ri­e­ren. Hans far, Jens Bo­e­sen, plan­læg­ger og­så at stop­pe i klub­ben in­den årets ud­løb, og han eft er­la­der sig et kæm­pe tom­rum, og det bli­ver spæn­den­de at se, hvor­dan KIF lø­ser den ud­for­dring.

Læg der­til at ch­eft ræ­ner Aron Kri­stjans­son og­så stop­per i klub­ben, og ryg­ter­ne går på, at KIF sta­dig ar­bej­der på at fi nde en li­ge­vær­dig mak­ker til Hen­rik Kron­borg, der li­ge nu er ud­set til at væ­re ch­eft ræ­ner. ALT I ALT er der en pæn po­r­tion ud­for­drin­ger, som KIF skal ha­ve løst i den nær­me­ste frem­tid, hvis de vil ska­be de op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for at ved­bli­ve at væ­re den magt­fak­tor, som de er i dansk her­re­hånd­bold. Og sam­ti­dig ta­ge et skridt op i eu­ro­pæ­isk re­gi, hvor de end­nu ik­ke har væ­ret dyg­ti­ge nok til at kom­me i kvart­fi na­ler­ne i Cham­pions Le­ague, hvil­ket er kra­vet, hvis de skal op­fyl­de de­res mål­sæt­ning om at til­hø­re top ot­te i Eu­ro­pa.

Der­for er der ik­ke tid til at hvi­le ret læn­ge på laur­bær­re­ne for klub­ben, der i går sik­re­de sig sin 14. DM- ti­tel.

DM- FI­NA­LE, 2. KAMP

Pau­sestil­ling: ( 10- 7) Før­ste op­gør: 30- 24

Kasper Hvidt

Kasper Hvidt le­ve­re­de igen en top­præ­sta­tion. Fo­to: Anders Kjær­bye Igen vi­ste må­l­man­den sin hø­je klas­se i en vig­tig kamp. Han har væ­ret den helt sto­re op­le­vel­se i årets to DM- fi na­ler. Skjern- play­ma­ke­ren var sit holds klart bed­ste spil­ler, og han kro­ne­de en fl ot sæ­son med ni mål i den sid­ste fi na­le. Fortjen­te me­stre an­no 2015 fra KIF Kol­ding Kø­ben­havn, der over to kam­pe var klart bed­re end Skjern.

Fo­to: Anders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.