Barca til­ba­ge på top­pen

BT - - SPORTEN -

Der­med er Bar­ce­lo­na til­ba­ge på tro­nen som Eu­ro­pas bed­ste klubhold, ef­ter at spa­ni­er­ne i tre sæ­so­ner har set de ty­ske mand­ska­ber, Flens­burg- Han­dewitt, HSV Ham­burg og THW Ki­el, snup­pe tro­fæ­et i Cham­pions Le­ague.

Af­gø­rel­sen faldt i de sid­ste fem mi­nut­ter af før­ste halv­leg, hvor spa­ni­er­ne ryk­ke­de til en pau­se­fø­ring på fi­re mål ef­ter en el­lers li­ge før­ste halv­leg. Det for­spring blev holdt gen­nem he­le an­den halv­leg, hvor spa­ni­er­ne sejr al­drig var i fa­re.

Jesper Nød­des­bo fik mas­ser af spil­le­tid i fi­na­len i bå­de for­svar og an­greb, og han score­de tre gan­ge på tre for­søg, men blev dog over­gå­et af Ka­ra­batic og den island­ske fløj, Gud­jon Va­lur Si­gurds­son, der beg­ge score­de seks gan­ge. Hos Veszprem blev La­zslo Nagy top­sco­rer med ot­te mål.

Ki­el­ce duk­ke­de Ki­el

I kam­pen om tred­je­plad­sen mel­lem pol­ske Ki­el­ce og ty­ske Ki­el, var det må­l­mæn­de­ne, der stjal bil­le­det. Især hos ty­sker­ne var sven­ske An­dreas Pa­li­cka helt for­ry­gen­de mel­lem stæn­ger­ne, men trods fle­re spek­taku­læ­re red­nin­ger kun­ne han ik­ke for­hin­dre et ne­der­lag til po­lak­ker­ne, der vandt 28- 26.

Hos Ki­el fik dan­ske Ras­mus Lau­ge mas­ser af spil­le­tid mod­sat lør­da­gens se­mi­fi­na­le mod Veszprem. Lau­ge kvit­te­re­de med en ræk­ke go­de fri­spil­nin­ger og fi­re mål i sin sid­ste be­ty­den­de op­træ­den hos ki­e­ler­ne in­den skif­tet til Flens­burg- Han­dewitt.

En tændt Jesper Nød­des­bo i gårs­da­gens fi­na­le.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.