MIN MOR KÆM­PE­DE MOD KRÆFT

Ke­vin Magnus­sens bar­ske tid

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

Sø­ren Kjeld­sen er den gla­de vin­der af Irish Open og 416.660 eu­ro ( godt tre mil­li­o­ner kr.), ef­ter den 40- åri­ge aal­bor­gen­ser holdt ho­ve­d­et koldt i et dra­ma­tisk om­spil i et ube­ha­ge­ligt uvejr.

In­den sid­ste run­de lå Sø­ren Kjeld­sen på en før­ste­plads med to slag ned til ty­ske Maxi­mi­li­an Ki­ef­fer og span­ske Ra­fa­el Ca­bre­ra- Bel­lo.

Men stær­ke ka­ste­vin­de og slå­en­de regn­drå­ber drev Sø­ren Kjeld­sen ud i en skidt run­de, hvor dan­ske­ren end­te fem slag over par.

Sø­ren Kjeld­sen lag­de skidt ud med en bo­gey på run­dens to før­ste hul­ler, og mens kon­kur­ren­ter­ne gjor­de sig go­de ven­ner med vin­den, var fø­rin­gen blæst væk, in­den Kjeld­sen nå­e­de tred­je gre­en.

Svæ­re be­tin­gel­ser

Men ka­ste­vin­de­ne be­gynd­te og­så at dril­le de tre for­føl­ge­re, Ra­fa­el Ca­bre­ra- Bel­lo, Ed­die Pep­pe­rell og Bernd Wies­ber­ger, og der­med kun­ne Kjeld­sen igen spil­le sig i front. Med ud­sigt til den før­ste sejr i seks år ram­te ner­ver­ne Sø­ren Kjeld­sen, der med en bo­gey på 17. hul igen stod li­ge med kon­kur­ren­ter­ne, og ef­ter en par til Kjeld­sen på sid­ste hul måt­te Irish Open af­gø­res i et om­spil mel­lem dan­ske­ren, Ed­die Pep­pe­rell og Bernd Wies­ber­ger.

Sø­ren Kjeld­sen fik dog styr på de rysten­de hæn­der, og med en bir­die på det før­ste hul i om­spil­let kun­ne dan­ske­ren fejre sin fjer­de sejr på den eu­ro­pæ­i­ske tour.

Se­ne­ste sejr kom i 2009, hvor Kjeld­sen la­ve­de ba­ne­re­kord i Open de An­da­lucía på Re­al Club de Golf’s ba­ne i Se­vil­la.

Irish Open- sej­ren gi­ver ad­gang til den bri­ti­ske ma­jor, The Open Cham­pions­hip, og aal­bor­gen­se­ren var ef­ter sej­ren over­ra­sket over sit go­de spil.

» For tre uger si­den var jeg ude af form og lå som num­mer 113 på rang­li­sten ( Ra­ce to Du­bai, red.), så det er ik­ke til at for­stå, at jeg har vun­det. Jeg har al­drig væ­ret så nervøs. Jeg trak ik­ke vej­ret ef­ter 14. hul! Det er som en drøm, jeg ik­ke vil våg­ne af, « si­ger han iføl­ge Irish Opens hjem­mesi­de.

Ros fra ver­den­set­te­ren

Ver­dens­rang­li­stens num­mer et, Rory McIl­roy, er vært for tur­ne­rin­gen, der spil­les i den un­ge nor­di­rers hjem­land. Rory McIl­roy kla­re­de ik­ke selv cut­tet, men var glad på Sø­ren Kjeld­sens veg­ne.

» Stort til­lyk­ke til Sø­ren Kjeld­sen. Det var en fuldt fortjent sejr, « lød det fra ver­dens­stjer­nen.

Jeg har al­drig væ­ret så nervøs. Jeg trak ik­ke vej­ret ef­ter 14. hul! Det er som en drøm, jeg ik­ke vil våg­ne af

Sø­ren Kjeld­sen

Sø­ren Kjeld­sen hav­de svært ved at tro det, da han med en bir­die på før­ste hul i om­spil­let i Irish Open vandt sin før­ste tur­ne­ring i seks år.

Fo­to: Action Ima­ges/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.