Ga­de- kamp om for­sva­ret

Sø­ren Ga­de ( V) og K- for­mand Sø­ren Pa­pe er ik­ke eni­ge om, hvor­dan Dan­mark sty rker for­sva­ret

BT - - NYHEDER - Jens Beck Nielsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SABELRASLEN

Ja, det kan me­get vel væ­re nød­ven­digt, at for­sva­ret skal til­fø­res fl ere pen­ge, vur­de­rer Sø­ren Ga­de, Ven­stres tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster og nu­væ­ren­de fol­ke­tings­kan­di­dat.

Men nej, det bør ik­ke ske in­den for 100 da­ge af en bor­ger­lig valgsejr, så­dan som Sø­ren Pa­pe Poul­sen, for­mand for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, fo­re­slår i gårs­da­gens Ber­ling­s­ke.

» I Ven­stre er vi åb­ne over for at gi­ve fl ere pen­ge til for­sva­ret, « si­ger Sø­ren Ga­de til Po­li­ti­ko. dk.

På den ene si­de fast­slår Ga­de, at Ven­stre står ved for­svars­for­li­get 2013- 2017, der blandt an­det in­de­bæ­rer be­spa­rel­ser på for­sva­ret for 2,7 mil­li­ar­der kro­ner. På den an­den si­de be­to­ner han be­ho­vet for en ny for­svarskom­mis­sion, hvor mi­li­tæ­ret, for­ske­re og an­dre kan ud­læg­ge trus­sels­bil­le­det og pe­ge på om­rå­der, hvor for­sva­ret skal styr­kes.

» Det er hver­ken no­get, man kan gø­re på en, to el­ler tre må­ne­der. Det ta­ger mel­lem et halvt og et helt år, hvis det skal gø­res or­dent­ligt, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Sø­ren Pa­pe Poul­sen be­grun­der den ek­stra mil­li­ard kro­ner til for­sva­ret med, at vi er nødt til at kig­ge mod øst og Ruslands præ­si­dent Pu­tin.

Har Pa­pe ret i, at vi set i det lys er nødt til at styr­ke vo­res for­svar?

» Pa­pe har ret i, at trus­sels­bil­le­det i dag er an­der­le­des, end da vi fi k la­vet det sid­ste for­svars­for­lig. Vi har alt an­det li­ge si­tu­a­tio­nen i Ukrai­ne og Rusland. Vi ser og­så, at nog­le af de nye lan­de i Na­to er om ik­ke skrækslag­ne, så no­get be­kym­re­de over ud­vik­lin­gen i Rusland, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Støt­te ko­ster

Den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster på­pe­ger blandt an­det, at de bal­ti­ske lan­de ik­ke har kamp­fl y, og at dan­ske fl y har hjul­pet vo­res bal­ti­ske al­li­e­re­de med at pa­trul­je­re de­res luft rum.

K- for­mand Sø­ren Pa­pe på ga­den i Vi­borg.

Fo­to: Bo Am­strup V- kan­di­dat Sø­ren Ga­de på ga­den i Aal­borg.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.