18. JU­NI

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker

» Den slags ko­ster pen­ge, og hvis det skal in­ten­si­ve­res, så skal der fl ere pen­ge til. Skal vi igen og­så sen­de ob­ser­va­tø­rer og hjæl­pe med træ­ning af sol­da­ter? Skal søvær­net se an­der­le­des ud? Skal vi bi­dra­ge til Natos re­spons­styr­ke? Det skal for­svarskom­mis­sio­nen af­gø­re, « ly­der det fra Ga­de:

» Og det kan me­get vel en­de med, at det vi­ser sig, at der er be­hov for ek­stra be­vil­lin­ger. Men især i en tid, hvor det ik­ke fl yder med pen­ge i vo­res land, er det vig­tigt at pri­o­ri­te­re på et op­lyst grund­lag. «

KAMPAG­NE

kar­ker@ bt. dk ’ Stop,’ ly­der ko­de­or­det i valg­kampag­nen fra Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. ’ Stop ty­ven’, ’ stop grund­skyl­den’ og ’ stop na­zi­is­la­mis­me’, f. eks.

Men nu går en kon­ser­va­tiv fol­ke­tings­kan­di­dat imod strøm­men.

Det er ra­diovær­ten Mads Hol­ger, der fl ere gan­ge har pro­vo­ke­ret med sær­stand­punk­ter.

Hvor K si­ger ’ Stop’, lan­ce­rer han nu en an­non­ce­kampag­ne, hvor ko­de­or­det er ’ Start’.

’ Start den kon­ser­va­ti­ve nytænk­ning her,’ ly­der det i en an­non­ce, Mads Hol­ger i aft es løft ede slø­ret for på Fa­ce­book.

’ Po­si­tiv dags­or­den’

» Jeg og fol­ke­ne i min kampag­ne øn­sker med den­ne kampag­ne at sæt­te en me­re po­si­tiv dags­or­den, « si­ger Mads Hol­ger.

» Der er en tid til at stop­pe og en tid til at star­te. Og jeg er sik­ker på, at par­ti­le­del­sen vil gi­ve mig ret i, at der er be­hov for at star­te, « til­fø­jer han.

Kampag­nen vil kø­re val­get igen­nem med for­skel­li­ge po­si­ti­ve po­li­ti­ske bud­ska­ber, som den kon­ser­va­ti­ve Mads Hol­ger øn­sker at star­te.

Fra at væ­re en kon­ser­va­tiv fol­ke­tings­kan­di­dat blandt man­ge an­dre, trak Mads Hol­ger man­ge over­skrift er i for­å­ret, da BT af­slø­re­de, at kræft er i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og i par­tiets pres­se­tje­ne­ste sid­ste som­mer prø­ve­de at til­svær­te ham og pres­se ham ud ved at læk­ke en ska­de­lig hi­sto­rie om ham til Ek­stra Bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.