Vis at du er eg­net til job­bet, Løk­ke

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det var ven­tet, at stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midts ( S) tro­vær­dig­hed skul­le an­gri­bes i valg­kam­pen, men i dis­se da­ge er det i ste­det Ven­stres for­mand, der står for skud. Det er nær­mest ’ den om­vend­te ver­den’. LARS LØK­KE RAS­MUS­SEN må igen og igen bru­ge kost­bar me­di­e­tid på at for­hol­de sig til sin fl os­se­de tro­vær­dig­hed. Det er ble­vet ud­lagt, som at Ven­stres for­mand ser uhy­ret i øj­ne­ne, og det skal man da li­ge love for, når han for ek­sem­pel væl­ger at frem­hæ­ve, at ’ no­gen si­ger, at jeg er et eks­pe­ri­ment.’ For der­eft er at love bod og bed­ring.

Bi­lags­rod, dy­re fl yrej­ser og tøj købt på Ven­stres reg­ning. Sa­ger­ne har slidt på Løk­ke. Og klæ­bet til ham. I valg­kam­pen kom Ven­stre- for­man­den elen­digt fra start med si­ne slet ik­ke klok­ke­kla­re ek­semp­ler på, at det for vis­se dan­ske­re på over­før­sels­ind­komst ik­ke kan be­ta­le sig at ar­bej­de. Frem for at væ­re i off en­si­ven har Løk­ke væ­ret un­der an­greb. Frem for at ud­stil­le Thor­ning er Ven­stres for­mand selv un­der be­skyd­ning. Og oveni tryg­ler han alt­så væl­ger­ne med sin ’ giv- mig- nu- en- chan­ce- ti­l­at­ti­tu­de’. TRO­VÆR­DIG­HED ER NO­GET af det dy­re­ba­re­ste, som en po­li­ti­ker ejer. Lars Løk­ke Ras­mus­sen ved, at han har et pro­blem li­ge præ­cis på det punkt. Men spørgs­må­let er, om Løk­ke er ved at dyr­ke te­ma­et så me­get, at pres­set på Thor­ning bli­ver for slat­tent. Som nu i søn­da­gens du­el mel­lem de to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter på TV2. Hvor var for ek­sem­pel Løk­kes ud­stil­ling af S- for­man­dens pro­ble­mer i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken? DET ER FINT nok at væ­re yd­myg og be­ske­den. Men det du­er ik­ke at stå og se be­tut­tet ud i en tv­du­el med lan­dets stats­mi­ni­ster, som man ger­ne vil væl­te af pin­den. Vis at du er eg­net til job­bet, Løk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.