I SKYG­GEN AF VALG­KAM­PEN ’’

Valg­kamp­spin er nær­mest vand ved si­den af de me­to­der, mag­tap­pa­ra­tet an­ven­der i sin kom­mu­ni­ka­tion.

BT - - DEBAT -

Er du en kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver, der har be­hov for at få en så­kaldt lor­te­hi­sto­rie ud af ver­den, er det ba­re med at kom­me til ta­ster­ne. Ud på al­le plat­for­me med den i en fart. In­gen op­da­ger det al­li­ge­vel. Lidt li­ge­som det sam­råd, ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen i no­gen­lun­de ube­mær­ket­hed af­vik­le­de pa­ral­lelt med stats­mi­ni­ste­rens valg­ud­skri­vel­se. Alt druk­ner i rød og blå blok i dis­se uger, og me­di­eres­sour­cer og gu­le bre­aking- bjæl­ker er for­be­holdt det se­ne­ste pro­cent­vi­se skred mel­lem blok­ke­ne. NU VAR DET så ik­ke Mette Fre­de­rik­sens skyld, så vidt vi­des, at sam­rå­det ram­le­de sam­men med valg­ud­skri­vel­sen. Og sam­rå­det i rets­ud­val­get om eva­lu­e­rin­gen af for­lø­bet ved ter­r­or­ansla­get i Kø­ben­havn blev trods alt og­så gen­stand for en vis me­di­e­dæk­ning. MENS VI I dis­se da­ge er på sko­le­bæn­ken i an­sku­e­lig­heds­un­der­vis­ning i he­le pensum fra spin­dok­tor­bo­gen, i alt fra op­sø­gen­de ca­se- ar­bej­de, der ik­ke helt hol­der vand el­ler bli­ver stram­met til det uri­me­li­ge, over so­ci­a­le me­die- des­si­ner til par­ti­sol­da­ter, der iføl­ge dre­je­bo­gen skal sen­de

SØ­REN PA­PE POUL­SEN ka­ska­der af op­bak­nings- twe­ets i om­løb un­der bos­sens di­rek­te præ­si­dent- du­el på tv, til lar­men­de tavs­hed og mang­len­de svar på po­stu­la­ter, som me­di­eom­gi­vel­ser­ne i valg­kam­pens he­de for­gæ­ves for­sø­ger at ind­hen­te yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til, er net­op Mette Fre­de­rik­sen og Justits­mi­ni­ste­ri­ets me­di­e­hånd­te­ring et ud­tryk for det spin­bom­bar­de­ment, vi som sa­ge­s­lø­se se­e­re og læ­se­re er of­re for. FOR IK­KE NOK med, at vi som bor­ge­re med den se­ne­st ved­tag­ne of­fent­lig­heds­lov har få­et end­nu me­re be­græn­set ak­tind­sigt i mag­tens ma­skin­rum, så er ma­ski­nen og­så le­ve­rings­dyg­tig i det mod­sat­te: at sæt­te så me­get tur­bo på in­for­ma­tio­nen, at mod­ta­ger­ne end ik­ke når at op­da­ge, hvad der ram­te dem. Fag­bla­det Jour­na­li­sten har sat en dyb­de­bo­ren­de fi nger på for­lø­be­ren til sam­rå­det i rets­ud­val­get, da Mette Fre­de­rik­sen den 6. maj præ­sen­te­re­de rap­por­ten om myn­dig­he­der­nes ind­sats ved ter­r­or­an­gre­bet mod Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn til­ba­ge i fe­bru­ar. RAP­POR­TEN VAR EN mop­ped­reng på 143 si­der, 16 ka­pit­ler, 31 si­ders

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.