Skræk- ek­sem­pel

BT - - DEBAT -

I Dan­mark lig­ger mind­ste­løn­nen på om­kring 110 kro­ner i ti­men. I Po­len er der kun ga­ran­ti for 20 kro­ner! (...) Man kun­ne og­så gå en an­den vej for at sik­re fl ere dan­ske jobs til dan­ske hæn­der. Nem­lig for­by­de løn­dum­ping og kræ­ve, at ar­bejds­kraft ude­fra skal be­ta­les eft er dan­ske overenskom­ster og ik­ke eft er, hvad strå­mænd fi nder på at til­by­de.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.