In­der­kreds ska

Kur­sen mod stats­mi­ni­ste­ri­et er ik­ke læn­ge­re snor­li­ge for Ven­stres for­mand

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Søs Ma­rie Serup, BTs po­li- ti­ske kom­men­ta­tor Claus Hjort, tidl. fi­nans­mi­ni­ster og man­ge­årig chef­stra­teg

MAG­TENS CIRK­LER

Eft er Ven­stres og Lars Løk­ke Ras­mus­sens dår­li­ge start på valg­kam­pen er det op til en snæ­ver kreds af top­po­li­ti­ke­re og rå­d­gi­ve­re sam­men med V- for­man­den at få skabt ro, så man ik­ke ri­si­ke­rer at ta­be en el­lers sik­ker sejr på gul­vet.

Si­den fol­ke­tings­val­get 15. sep­tem­ber 2011 har Lars Løk­ke Ras­mus­sen haft kurs mod Stats­mi­ni­ste­ri­et. Men eft er blot få da­ges valg­kamp er det ik­ke læn­ge­re sik­kert, at Ven­stre ‘ ta­ger nøg­ler­ne til­ba­ge’. For par­ti­et har få­et en ka­ta­stro­fal start på en el­lers læn­ge ven­tet og for­be­redt valg­kamp.

BT kan i dag for­tæl­le, at det især er op til ca. 15 per­so­ner at få skabt ro om for­man­den og kampag­nen, der skal sik­re Ven­stre sej­ren 18. ju­ni. I må­ne­der­ne op til den igang­væ­ren­de valg­kamp har dis­se ca. 15 per­so­ner slå­et ring om Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der som for­mand står som det na­tur­li­ge cen­trum i Ven­stres magtcirk­ler.

Mag­tens cen­trum

Helt tæt på Lars Løk­ke Ras­mus­sen står den suc­ces­ful­de re­k­la­me­mand St­eff en Hjal­te­lin, der – på trods af, at han hver­ken er fol­ke­valgt el­ler har sin dag­li­ge gang på Chri­sti­ans­borg – har få­et pla­ce­ret sig højt i Ven­stres hieraki.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er han så­le­des en me­get vig­tig rå­d­gi­ver for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, og de valg­kam­pe, som Ven­stre har ført si­den 2005, hvor Anders Fogh Ras­mus­sen hev ham ind, er bl. a. for­met af ham. Han var ar­ki­tek­ten bag den ut­ro­ligt vel­lyk­ke­de løft ebruds- kampag­ne mod Hel­le Thor­ning- Sch­midt i 2011. Den tid­li­ge­re fi nans­mi­ni­ster og for­hen­væ­ren­de par­ti­se­kre­tær Claus Hjort Fre­de­rik­sen er sta­dig den an­den af Løk­kes helt tæt­te for­tro­li­ge. Det er dis­se tre per­so­ner, der har det af­gø­ren­de ord, og når de er eni­ge, bli­ver der ek­se­kve­ret.

Kug­le­stø­ber­ne

I cirk­len om­kring det­te tre­klø­ver fi nder man per­so­ner, som næst­for­mand Kri­sti­an Jensen, den po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg, che­fen for spi­nen­he­den Jacob Bruun Christensen og Løk­kes sær­li­ge rå­d­gi­ver Chri­sti­an Hüt­te­mei­er. Det er den for­mel­le stra­te­gi­grup­pe, der stø­ber og for­mer kug­ler­ne, udtæn­ker de næ­ste træk og mod­ta­ger in­put fra la­get om­kring dem.

Front­kæm­per­ne

Tred­jela­get af Ven­stres magtcir­kel er do­mi­ne­ret af fol­ke­tings­med­lem­mer, som har vist sig slag­kraft ige i de­bat­ter. Det er per­so­ner, der stil­ler sig til rå­dig­hed, når der skal kæm­pes. Hvem der sid­der i tred­jela­get afh æn­ger alt­så af, hvil­ke sa­ger, der skal kø­res frem, el­ler på hvil­ket om­rå­de ek­sem­pel­vis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne skal an­gri­bes.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup vur­de­rer, at Ven­stres magtstruk­tur er ‘ re­la­tivt top­sty­ret og eff ek­tiv’. Og selv om par­ti­et er kom­met skævt ind i valg­kam­pen, så vil kan­di­da­ter, rå­d­gi­ve­re og po­li­ti­ke­re udadtil si­ge, at alt er godt. An­det vil væ­re po­li­tisk selv­mord. Men på de in­dre linjer kan der sni­ge sig be­kym­rin­ger ind:

» Der kan op­stå dis­kus­sio­ner om, hvor­vidt man skal gå me­re i off en­si­ven el­ler hol­de sig til den stra­te­gi, man har plan­lagt igen­nem fl ere år. Der er nervø­si­tet, og der er og­så ir­ri­ta­tion an­dre ste­der i blå blok end hos Ven­stre, men i en valg­kamp har de fl este fo­kus på at ha­ve ro på bags­mæk­ken og hol­de sam­men, for­di el­lers bli­ver det he­le me­get vær­re. Hvis der kom­mer en åben dis­kus­sion om stra­te­gi­en, vil det væ­re ek­stremt far­ligt, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Krid­ter ba­nen op klok­ken fem

De før­ste me­d­ar­bej­de­re i pres­se­tje­ne­sten mø­der ind mel­lem kl. 5.00 og 6.00 om mor­ge­nen og dan­ner sig et over­blik over nyheds­bil­le­det.

Mel­lem 6.30 og 7.00 er der te­le­fon­mø­de med grup­pe­for­mand Kri­sti­an Jensen og po­li­tisk ord­fø­rer In­ger Støj­berg hvor der dis­ku­te­res, hvil­ke af da­gens em­ner, der er vig­tigst.

Kl. 8.00 er der mø­de i den sto­re le­del­ses­grup­pe. Her be­slut­ter man bl. a., hvil­ke kø­ren­de de­bat­ter man skal ind i el­ler be­sva­re, samt h v o r d a n m a n selv vil prø­ve at p r æ g e nyheds­bi l l edet og de­bat­ten.

Ner­ver

Selv om bor­ger­li­ge kom­men­ta­to­rer me­ner, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) slap bedst fra du­el­len på TV2 søn­dag aft en, er man ik­ke så util­fred­se i Ven­stre. Her me­ner man iføl­ge BTs kil­der, at man har få­et etab­le­ret Løk­ke på en god må­de. Ko­de­or­de­ne er sub­stans og ‘ be­var ro­en’. Ven­stre- kil­der an­er­ken­der, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt er i an­greb, men tror, at det kan væ­re en for­del for Ven­stre på sigt, at Thor­ning vir­ker ‘ skin­ger’.

Om aft enen er der et stort te­le­fon­mø­de, hvor man­ge er på med­hør. Her kan fol­ke­tings­kan­di­da­ter­ne rin­ge ind fra he­le lan­det til le­del­sen og stil­le spørgs­mål el­ler kom­me med er­fa­rin­ger og in­put fra de­res valg­kamp.

Po­li­tisk ord­fø­rer In­ger Støj­berg øn­sker ik­ke at løft e slø­ret for, hvor­dan par­ti­top­pen ar­bej­der i den igang­væ­ren­de valg­kamp. Men hun

aner-

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015 ken­der, at kan­di­da­ter kan væ­re ble­vet ut­ryg­ge pga. valg­kam­pens start.

» En valg­kamp er som en fod­bold­kamp. Den bøl­ger frem og til­ba­ge. Og valg­kam­pen er kun li­ge be­gyndt. Men det er klart, at ner­ver­ne sid­der uden på trøj­en hos nog­le. Det kan jeg godt for­stå, « si­ger hun.

Hvad be­ty­der det, at Lars Løk­ke Ras­mus­sens tro­vær­dig­hed er lav?

» Man må kon­sta­te­re, at han blev truk­ket igen­nem me­di­e­møl­len sid­ste for­år. Det sæt­ter sig i må­lin­ger, og det har vi vidst he­le ti­den. Men det er og­så en stra­te­gi fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes og fag­be­væ­gel­sens si­de at prø­ve at drage tvivl om det, han si­ger, « si­ger In­ger Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.