Al red­de Løk­ke Blå blok til tæl­ling

BT - - NYHEDER - Martin Ge­ert­sen, in­te­gra­tions ord­fø­rer Claus Ri­ch­ter, par­ti­se­kre­tær St­ef­fen Hjal­te­lin, di­rek­tør i re­k­la­me­bu­reau­et Hjal­te­lin Sta­hl Kri­sti­an Jensen, næst­for­mand po­li­tisk Pe­ter Christensen, fi­nansord­fø­rer Lars Chri­sti­an Lil­le­holt, ener­gi- og kli­ma­ord­før

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015

Nervø­si­te­ten sti­ger i blå blok eft er at Lars Løk­ke er kom­met uhel­digt ind i valg­kam­pens før­ste uge.

Først med et par ek­semp­ler på dan­ske­re, for hvem det ik­ke kan be­ta­le sig at ar­bej­de – den eft er­hån­den be­ryg­te­de Pa­nora­ma­mand og et ba­ge­ri. Og der­eft er med den før­ste tv- du­el med S- for­mand Hel­le Thor­ningS­ch­midt, hvor i hvert fald før­ste halv­del af du­el­len blev vun­det af Thor­ning.

Nervø­si­te­ten er størst hos De Kon­ser­va­ti­ve og no­get min­dre i Dansk Fol­ke­par­ti og hos Li­be­ral Al­li­an­ce. Hos de to sid­ste par­ti­er skyl­des ro­en dog og­så, at det ik­ke vil væ­re no­gen ka­ta­stro­fe for de to par­ti­er, hvis rød blok vin­der.

De Kon­ser­va­ti­ve er be­kym­re­de over Lars Løk­ke Ras­mus­sens po­li­ti­ske form. De er især be­kym­re­de over, at han ik­ke helt har styr på si­ne reg­ne­ek­semp­ler. De ærg­rer sig og­så over, at han tab­te før­ste halv­del af du­el­len med Thor­ning. For det er jo Løk­ke, der skal træk­ke læs­set, for at blå blok kan vin­de, som det si­ges.

Hos LA går man ben­hårdt eft er at få de af­gø­ren­de man­da­ter, der kan be­stem­me over en even­tu­el Løk­ke- re­ge­ring. Men hvis Thor­ning vin­der, vil man få end­nu en pe­ri­o­de til at op­byg­ge og styr­ke LA.

DF vil kun­ne sam­ar­bej­de med fl ere par­ti­er, hvis rød blok vin­der, og vil væ­re me­re til­bø­je­li­ge til at la­ve aft aler med S og SF, end de har væ­ret i den­ne valg­pe­ri­o­de. Her un­der­stre­ger man dog og­så, at det er for tid­ligt at vur­de­re, hvem der står bedst. Men man glæ­der sig til, at Lars Løk­ke kom­mer op i gear, som det si­ges.

Chri­sti­an Hüt­te­mei­er, sær­lig rå­d­gi­ver for Lars Løk­ke Ras­mus­sen

Troels Lund Poul­sen, for­svarsord­fø­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.