De so­ci­a­le me­di­er – så­dan gør vi

BT - - NYHEDER - In­ger Støj­berg, ord­fø­rer

IS­CE­NE­SAT

Det var Lars Løk­ke, der kla­re­de sig bedst i du­el­len på TV2 søn­dag aft en. Det kun­ne Ven­stres pres­se­tje­ne­ste reg­ne ud al­le­re­de søn­dag eft er­mid­dag, fem og en halv ti­me før du­el­len be­gynd­te.

Jacob Bruun Christensen, le­der af Ven­stres Cen­ter for Kom­mu­ni­ka­tion og Po­li­tik Kl. 14.21 send­te Ven­stres pres­se­tje­ne­ste en mail ud til en stor grup­pe fol­ke­tings­med­lem­mer og fol­ke­tings­kan­di­da­ter med in­struk­tio­ner i, hvor­dan de skul­le be­skri­ve du­el­len på Fa­ce­book og Twit­ter.

Helst tre op­da­te­rin­ger

De skul­le helst skri­ve tre Face­book­op­da­te­rin­ger, hvor den sid­ste kun- ne ly­de: ’ En op­da­te­ring eft er du­el­len, hvor du hjæl­per di­ne føl­ge­re til at ud­læg­ge de­bat­ten for de­res ven­ner eft er­føl­gen­de. Ek­sem­pel: Sta­tus eft er du­el: Lars Løk­ke har kla­re vi­sio­ner for frem­ti­dens Dan­mark. Hel­le Thor­ning mang­ler at gi­ve svar på, hvad hun vil med Dan­mark,’ ly­der det i mai­len.

’ Rig­tig man­ge dan­ske­re er på so- ci­a­le me­di­er på de­res te­le­fo­ner og tab­lets, mens de ser tv. Der­for er det enormt vig­tigt, at du op­da­te­rer di­ne so­ci­a­le me­di­er før, un­der og eft er du­el­len, så­dan at de, der sid­der og ser du­el­len, får Ven­stres bud­ska­ber ind på de­res te­le­fo­ner og iPads,’ står der og­så i mai­len.

Før du­el­len op­for­dres Ven­stre­fol­ke­ne til at skri­ve: ’ Ven­stre har gi­vet kla­re svar på, hvil­ken ud­læn­din­gepo­li­tik vi øn­sker. Bli­ver det mon i dag, vi får kla­re svar fra Hel­le Thor­ning?’

De op­for­dres og­så til at bru­ge Twit­ter un­der du­el­len og at ’ hu­ske at re- twe­e­te hin­an­den.

kark-/ ufj o

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.