Mor sig­tet for at vil­le gas­se si­ne to børn

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

TRA­GE­DIE

Et ulyk­ke­ligt dra­ma kun­ne væ­re endt ka­ta­stro­falt, da en 30- årig kvin­de fra Oden­se sent søn­dag af­ten for­søg­te at gas­se si­ne to små børn ihjel med kulil­te i sin bil.

Kvin­den hav­de in­den drabs­for­sø­get gi­vet sin dat­ter på fem år og sin søn på halvan­det år sovepi­l­ler, og hun hav­de og­så selv ind­ta­get en stør­re mæng­de sove­me­di­cin, in­den hun ved 22- ti­den sat­te bør­ne­ne ind bi­len og var pa­rat til at gå i dø­den sam­men med dem.

For­in­den hav­de hun sat en slan­ge på bi­lens udstødning og ført den ind i ka­bi­nen.

Na­bo­er greb ind

Hel­dig­vis blev fore­ha­ven­det stand­s­et, in­den den ulyk­ke­li­ge kvin­de fik gen­nem­ført sin uhyg­ge­li­ge plan. Det var iføl­ge BTs op­lys­nin­ger for­bi­pas­se­ren­de na­bo­er, der fik for­hin­dret, at det end­te i en tra­ge­die med dø­de­lig ud­gang.

Kvin­den blev an­holdt i sin lej­lig­hed på Mun­keb­jerg­væn­get i det øst­li­ge Oden­se klok­ken 01.00 nat­ten til man­dag. Iføl­ge na­bo­er, BT har talt med, var hun på det tids­punkt sta­dig stærkt på­vir­ket af sove­me­di­ci­nen og si­tu­a­tio­nen som så­dan.

Drabs­for­sø­get ske­te på en par­ke­rings­plads tæt på kvin­dens og bør­ne­nes eget hjem.

Den 30- åri­ge mor til to blev i går ef­ter­mid­dag frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Oden­se med en sig­tel­se for for­søg på mand­drab på bør­ne­ne. Ef­ter an­mod­ning fra for­sva­re­ren blev dø­re­ne luk­ket for of­fent­lig­he­den med be­grun­del­se i, at det var kvin­dens eg­ne børn, der var in­vol­ve­re­de, og at hun selv var psy­kisk stærkt på­vir­ket.

Hun er nu va­re­tægts­fængs­let i fo­re­lø­big fi­re uger.

Det var her på Mun­keb­jerg­væn­get i Oden­se, drabs­for­sø­get fandt sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.