Sy­ge­fra­væ­ret er eks­plo­de­ret

BT - - NYHEDER - Sko­lere­for­men pres­ser læ­rer­ne. Jo­han­ne Haa­gerup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: St­ef­fen Ort­mann

SKO­LERE­FORM

Læ­rer­ne på lan­dets fol­ke­sko­ler er of­te­re sy­ge, end før fol­ke­sko­lere­for­men trå­d­te i kraft.

Det vi­ser de se­ne­ste tal fra Kom­mu­ner­nes og Re­gio­ner­nes Løn­da­ta­kon­tor ( KRL).

Så­le­des var en læ­rer i gen­nem­snit syg 10,5 da­ge i 2013. Året ef­ter var det tal ste­get til 11,8 da­ge, hvil­ket er en stig­ning på knap 13 pro­cent. Iføl­ge Dan­marks Læ- rer­for­e­ning hæn­ger det øge­de sy­ge­fra­vær helt en­ty­digt sam­men med fol­ke­sko­lere­for­men, der trå­d­te i kraft i au­gust 2014.

Det for­tæl­ler for­mand Anders Bon­do Christensen.

Æn­dre­de ar­bejds­vil­kår

» Vi ved fak­tisk me­get sik­kert, at det skyl­des de æn­dre­de ar­bejds­vil­kår, som fulg­te fol­ke­sko­lere­for­men.

Hvis man dyk­ker lidt ned i tal­le­ne, så vi­ser de, at he­le stig­nin­gen er kom­met ef­ter au­gust 2014.

Der­for er tal­let fak­tisk me­get me­re dra­ma­tisk.

Vi er op­pe på en stig­ning på over 25 pro­cent, hvis vi kun ta­ger det sid­ste hal­ve år, « for­kla­rer Anders Bon­do Christensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.