Eks­pert: Svært at døm­me dan­ske IS- kri­ge­re

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jensen og Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

LANDS­FOR­RÆ­DE­RE

Det skal kun­ne ud­lø­se en liv­s­tids­dom, hvis man rej­ser syd­på for at kæm­pe mod de dan­ske styr­ker i Irak el­ler an­dre krigs­hær­ge­de lan­de.

For­sla­get kom­mer fra Straf­fe­lov­rå­det og mø­der op­bak­ning hos bå­de Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti og ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S). Men det vil i prak­sis væ­re svært at løf­te be­vis­byr­den mod folk, der har kæm­pet med ter­r­o­ri­ster så langt væk fra de dan­ske græn­ser, vur­de­rer Tri­ne Baum­bach, lek­tor i straf­fe­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

» Hvis folk skal døm­mes for en for­bry­del­se, så skal an­kla­ge­myn­dig­he­der­ne fin­de be­vis for, at for­bry­del­sen er ble­vet be­gå­et. Hvis der er ta­le om folk, der be­går for­bry­del­ser uden for lan­dets græn­ser, så vil det alt an­det li­ge væ­re svæ­re­re for myn­dig­he­der­ne at ef­ter­for­ske og der­med at løf­te be­vis­byr­den, « si­ger hun.

115 er ta­get af sted

Det var re­ge­rin­gen, der i ef­ter­å­ret 2014 bad Straf­fe­lov­rå­det un­der­sø­ge lov­giv­nin­gen. Rå­det fo­re­slår kon­kret, at per­so­ner, der rej­ser til ud­lan­det for at kæm­pe med ter­r­or­grup­per, skal kun­ne straf­fes med fængsel i op til ti år – og hvis man del­ta­ger i kam­pe mod dan­ske styr­ker, skal der kun­ne gi­ves fængsel på liv­s­tid.

Iføl­ge PET er mindst 115 per­so­ner fra Dan­mark rejst til Sy­ri­en og Irak for at del­ta­ge i den væb­ne­de kon­flikt. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.