Ny kræft­be­hand

En ny be­hand­lings­form gi­ver håb til kræft­pa­tien­ter med frem­skre­den mo­der­mær­ke­kræft HVAD ER IM­MUN­TE­RA­PI?

BT - - SUNDHED - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

HJÆLP

En ny ty­pe be­hand­ling af frem­skre­den mo­der­mær­ke­kræft har i en in­ter­na­tio­nal un­der­sø­gel­se gi­vet væ­sent­lig bed­re re­sul­ta­ter end den nu­væ­ren­de god­kend­te be­hand­ling.

» Det er de flot­te­ste re­sul­ta­ter, vi har set på om­rå­det. «

Så­dan be­teg­ner kræft­læ­ge Ul­rik Lassen, der er for­mand for Dansk Sel­skab for Kli­nisk On­ko­lo­gi, forsk­nings­re­sul­ta­ter­ne.

Den nye be­hand­ling hø­rer til den form for me­di­cinsk be­hand­ling, som man kal­der im­mun­te­ra­pi.

Be­hand­lin­gen kom­bi­ne­rer to slags me­di­cin: Ipi­li­mu­mab og ni­vo­lu­mab.

Ipi­li­mu­mab er den me­di­cin, som i dag er god­kendt og bli­ver brugt på de dan­ske ho­spi­ta­ler. Det er en livs­for­læn­gen­de me­di­cin, som i gen­nem­snit for­læn­ger pa­tien­tens liv med 2,5 må­ne­der.

For­læn­ger li­vet

Med den nye kom­bi­na­tion af de to slags me­di­cin gik der i gen­nem­snit 11,5 må­ne­der, før pa­tien­ten en­ten dø­de el­ler fik til­bage­fald. Hos 58 pro­cent af pa­tien­ter­ne stop­pe­de be­hand­lin­gen en­ten kræfts­vul­sten i at vok­se, el­ler kræft­knu­den blev li­ge­frem min­dre.

Hos de pa­tien­ter, der kun fik Ipi­li­mu­mab, ske­te det kun hos 19 pro­cent af pa­tien­ter­ne. 945 pa­tien­ter har del­ta­get i un­der­sø­gel­sen, der er ble­vet of­fent­lig­gjort i New Eng­land Jour­nal of Me­di­ci­ne.

Ja­mes Lar­kin, der er en af Stor­bri­tan­ni­ens før­en­de kræft­for­ske­re, har for­kla­ret til BBC:

» Ved at gi­ve dis­se læ­ge­mid­ler sam­men fjer­ner du ef­fek­tivt to brem­se­re hos im­mun­sy­ste­met i ste­det for kun af fjer­ne én brem­se. Im­mun­sy­ste­met bli­ver i stand til at gen­ken­de tu­mo­rer, det ik­ke tid­li­ge­re kun­ne gen­ken­de, og re­a­ge­re på det og øde­læg­ge dem. «

Pro­fes­sor Roy Herbst, der er chef for me­di­cinsk on­ko­lo­gi på Ya­le Can­cer Cen­ter i USA, har sagt til The Gu­ar­di­an, at im­mun­te­ra­pi, der bru­ger krop­pens im­mun­sy­stem til at an­gri­be kræft­cel­ler, po­ten­ti­elt vil kun­ne er­stat­te ke­mo­te­ra­pi som stan­dard­kræft­be­hand­ling in­den for fem år:

» Jeg tror, vi ser et pa­ra­dig­meskift i den må­de, kræft bli­ver be­hand­let. Po­ten­ti­a­let for lang­sig­tet over­le­vel­se og en ef­fek­tiv kur er af­gjort til ste­de. «

Al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger

Ul­rik Lassen, der er over­læ­ge på Rigs­ho­spi­ta­let, si­ger, at man end­nu mang­ler nog­le vig­ti­ge un­der­sø­gel­ser.

» Det er me­get po­si­ti­ve re­sul­ta­ter. Be­hand­lin­gen vi­ser en mar­kant ef­fekt. Og re­sul­ta­ter­ne ty­der på, at Ipi­li­mu­mab ale­ne ik­ke vil væ­re stan­dard­be­hand­lin­gen i frem­ti­den. Men det er fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter, og der­for er der sta­dig nog­le ting, der skal un­der­sø­ges, før man kan æn­dre den nu­væ­ren­de stan­dard­be­hand­ling, « si­ger Ul­rik Lassen, der er i Chi­ca­go, hvor forsk­nings­re­sul­ta­ter­ne net­op er ble­vet præ­sen­te­ret.

Det vi­des end­nu ik­ke, om be­hand­lin­gen er så god, at den for­bed­rer over­le­vel­sen hos pa­tien­ter­ne. Det er det iføl­ge Ul­rik Lassen end­nu for tid­ligt at si­ge no­get om:

» Vi mang­ler at se lang­tid­s­ef­fek­ten. «

Des­u­den er be­hand­lin­gen ik­ke uden pro­ble­mer.

Halv­de­len af pa­tien­ter­ne fik så al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger, at det kræ­ve­de ho­spi­tal­s­ind­læg­gel­se. Bi­virk­nin­ger­ne er træt­hed, ud­slæt og di­ar­ré.

» Me­di­ci­nen vir­ker ved at ak­ti­ve­re pa­tien­tens im­mun­sy­stem, så det bli­ver bed­re til at gen­ken­de kræft­cel­ler­ne og an­gri­be dem. Men nog­le gan­ge sti­mu­le­rer me­di­ci­nen im­mun­sy­ste­met for me­get. I de her til­fæl­de fik nog­le pa­tien­ter en vold­som tarm­re­ak­tion, der kræ­ven­de in­ten­siv be­hand­ling, « for­kla­rer Ul­rik Lassen.

Bi­virk­nin­ger­ne var i nog­le til­fæl­de så slem­me, at pa­tien­ter­ne valg­te at stop­pe be­hand­lin­gen.

» En tred­je­del af pa­tien­ter­ne stop­pe­de be­hand­lin­gen på grund af bi­virk­nin­ger. Der­for skal vi bli­ve bed­re til at vur­de­re, hvem der kan tå­le be­hand­lin­gen, og hvem der ik­ke kan. Og vi skal bli­ve bed­re til at be­hand­le bi­virk­nin­ger­ne, « si­ger Ul­rik Lassen.

Dyr be­hand­ling

En­de­lig er kom­bi­na­tions­be­hand­lin­gen me­get dyr. Den nu­væ­ren­de stan­dard­be­hand­ling med Ipi­li­mu­mab ko­ster knap en mil­li­on kro­ner om året pr. pa­tient.

Den an­den me­di­cin, ni­vo­lu­map, ko­ster cir­ka det sam­me, så det kan væ­re en me­get dyr livs­for­læn­gen­de me­di­cin med for­fær­de­li­ge bi­virk­nin­ger .

Un­der­sø­gel­sen pe­ger på, at brug af ni­vo­lu­mab ale­ne må­ske er næ­sten li­ge så godt som kom­bi­na­tions­be­hand­lin­gen, og at bi­virk­nin­ger­ne her er fær­re. Men det vil kræ­ve et nyt stu­die at do­ku­men­te­re det.

» Så der er sta­dig en mas­se ting, man skal vur­de­re. Men sam­let set ser det loven­de ud, « si­ger Ul­rik Lassen.

Mo­der­mær­ke­kræft op­står iføl­ge Kræf­tens Bekæm­pel­se hos cir­ka 1.900 per­so­ner pr. år i Dan­mark. An­tal­let af nye pa­tien­ter har væ­ret stærkt sti­gen­de gen­nem de sid­ste 50 år og sti­ger fort­sat. Ny im­mun­te­ra­pi mod mo­der­mær­ke­kræft Ipi­li­mu­mab er i dag stan­dard- be­hand­ling mod mo­der­mær­ke­kræft i Dan­mark. Det re­gu­le­rer ak­ti­vi­te­ten i krop­pens im­mun­sy­stem. Ny forsk­ning vi­ser, at Ipi­li­mu­mab og Ni­vo­lu­mab sam­men er end­nu bed­re end Ipi­li­mu­mab ale­ne. Må­ske er Ni­vo­lu­mab ale­ne end­da bed­re end Ipi­li­mu­mab. Men det ved man ik­ke med sik­ker­hed end­nu.

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0 De hyp­pig­ste kræft­for­mer i Dan­mark ( nye til­fæl­de pr. år)

Tal­le­ne er fra 2012

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015

Nor­malt kan im­mun­sy­ste­met ik­ke be­kæm­pe kræft­cel­ler.

Men im­mun­te­ra­pi kan ak­ti­ve­re im­mun­sy­ste­met, så det an­gri­ber kræf­ten, li­ge­som det vil­le gø­re, hvis der var ta­le om en al­min­de­lig in­fek­tions­syg­dom, som f. eks. for­kø­lel­se. Im­mun­te­ra­pi kal­des og­så for må­l­ret­tet bi­o­lo­gisk be­hand­ling, og der fin­des man­ge be­hand­lings­ty­per, f. eks. an­ti­stof­be­hand­lin­ger el­ler vac­ci­ner. Læ­ger­ne me­ner, at im­mun­te­ra­pi i frem­ti­den må­ske kan er­stat­te tra­di­tio­nel ke­mo­te­ra­pi pga. de fo­re­lø­big go­de re­sul­ta­ter. Im­mun­te­ra­pi bru­ges al­le­re­de til at be­hand­le bl. a. mo­der­mær­ke­kræft, ny­re-, pro­sta­ta­og bryst­kræft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.