’ Hun red­de­de mit liv’

Kar­sten fandt sin ukend­te red­nings­mand gen­nem en an­non­ce i avi­sen

BT - - NYHEDER - Sig­ne Kam­mers­gaard si­ka@ bt. dk

NO­GET OM HEL­TE

» Jeg tæn­ker ik­ke, at jeg er en helt. Jeg gjor­de jo ba­re mit bed­ste i si­tu­a­tio­nen. «

Så­dan ly­der det be­ske­dent fra 54- åri­ge Bir­t­he Møller Jensen, ef­ter hun 21. maj i år red­de­de 64- åri­ge Kar­sten Nielsen ud af et bræn­den­de hus på Gl. År­hus­vej i Vi­borg.

På da­gen kom­mer hun kø­ren­de i sin bil på vej fra hjem­by­en Sil­ke­borg til en af­ta­le i Vi­borg, da hun al­le­re­de på lang af­stand be­mær­ker, at der er me­re røg­ud­vik­ling ved hu­set, end hvis der ba­re er tændt op i bræn­de­ov­nen.

Re­a­ge­rer på en ind­sky­del­se

Bir­t­he Møller Jensen sæn­ker far­ten og kø­rer lang­somt for­bi. Hun tæn­ker, at der nok er styr på si­tu­a­tio­nen. Vej­en er me­get tra­fi­ke­ret, og der lig­ger fle­re an­dre hu­se i nær­he­den.

Men en ind­sky­del­se får hen­de al­li­ge­vel til at bak­ke til­ba­ge og par­ke­re bi­len i ind­kørs­len. Hun sti­ger ud, kig­ger sig om­kring og får øje på en mand, der står i ha­ven bag­ved med en te­le­fon. Han sig­na­le­rer, at han er ved at rin­ge 112.

Der­ef­ter er Bir­t­he Møller Jensen nødt til at flyt­te sin bil lidt – den er kom­met for tæt på il­den – in­den hun kig­ger ind ad vin­du­er­ne for at se, om no­gen er hjem­me. Det ser ik­ke så­dan ud.

» Men jeg kun­ne se, at hu­set hav­de en lidt æl­dre in­dret­ning, så jeg tænk­te fak­tisk, at det kun­ne væ­re, at der lå no­gen og sov til mid­dag. Der­for gik jeg i gang med at ban­ke hårdt på vin­du­er og dø­re, « for­tæl­ler hun til BT.

Og plud­se­lig kom­mer Kar­sten Nielsen lø­ben­de ud i un­der­tøj. Han har gan­ske rig­tigt so­vet til mid­dag i kæl­de­ren.

De to snak­ker kort sam­men, in­den Bir­t­he Møller Jensen kø­rer vi­de­re mod sin af­ta­le i Vi­borg.

He­le hu­set og al­le Kar­sten Ni­el­sens ejen­de­le gik til i bran­den, og han er ik­ke selv i tvivl om, at det er Bir­t­he Møller Jen­sens fortje­ne­ste, at han er i li­ve.

» Hun red­de­de mit liv, « slog han

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015 man­dag fast over for BT.

Der­for ef­ter­ly­ste Kar­sten Nielsen i sid­ste uge sin på det tids­punkt ukend­te red­nings­kvin­de i en an­non­ce i Vi­borg Stifts Fol­ke­blad for per­son­ligt at kun­ne tak­ke hen­de for ind­sat­sen.

Den an­non­ce blev her­ef­ter delt på Fa­ce­book, og her så én af Bir­t­he Møller Jen­sens kol­le­ger den. Så søn­dag af­ten rin­ge­de Bir­t­he Møller Jensen til Kar­sten Nielsen, og nu skal de to mø­des på ons­dag.

» Han var me­get tak­nem­me­lig, og jeg vil selv­føl­ge­lig ger­ne mø­des med ham, når han ger­ne vil. Han har må­ske og­så brug for at hø­re hi­sto­ri­en fra mig, « si­ger Bir­t­he Møller Jensen.

Mø­det i dag må så vi­se, om de kan bli­ve eni­ge om hel­te- tit­len.

Via sin an­non­ce i Vi­borg Stifts Fol­ke­blad fandt Kar­sten Nielsen Bir­t­he Møller Jensen, som red­de­de ham fra in­fer­no­et i det bræn­den­de hus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.