Han­di­capjo­ke: ’ Jeg har al­drig set man­den’

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

HUS FOR­BI

» Hvad fan­den fo­re­går der?. Det er alt­så ik­ke sket, « si­ger Cas­per Christensen som det før­ste, da BT rin­ger for en kom­men­tar til en epi­so­de, der er vok­set med Fa­ce­book- tem­po.

På vej hjem fra en ind­køb­s­tur går den han­di­cap­pe­de film- cen­sor Povl Thomsen lør­dag for­bi Bi­stro Pa­stis i Kø­ben­havn. Cas­per Christensen duk­ker op, og Thomsen hø­rer ko­mi­ke­ren rå­be: » Hey – prøv li­ge at gå or­dent­ligt. «

Thomsen hø­rer der­ef­ter Cas­per Christensen gri­ne med nog­le ven­ner på ca­fe­ens uden­dørs are­al.

» Det var som et knyt­næ­ve­slag i ma­ven, « si­ger den 44- åri­ge mand, der er dår­ligt gå­en­de, for­di han er født med for kor­te mus­k­ler.

Thomsen be­skri­ver ef­ter­føl­gen­de episo­den på Fa­ce­book, og op­sla­get af­sted­kom­mer en storm af ne­ga­ti­ve re­ak­tio­ner mod Cas­per Christensen på det so­ci­a­le me­die.

» Det mest van­vit­ti­ge er, at det ik­ke er sket, « si­ger en forun­dret Cas­per Christensen til BT.

» Jeg sad på Pa­stis med min re­visor og min ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fir­ma­et og fik en en­kelt øl. Det er det. Og jeg har li­ge rin­get til dem beg­ge og spurgt, om jeg har gjort el­ler sagt no­get, der kun­ne mis­for­stås. In­gen­ting, si­ger de, « for­tæl­ler Cas­per Christensen.

» Jeg har ta­get kon­takt til Povl Thomsen og har haft en fin di­a­log med ham i dag. Det kan godt væ­re, han har hørt no­get. Vi har må­ske gri­net højt, og så har han tro­et, at det var no­get an­det. For der er in­gen tvivl om, at han har op­fat­tet et el­ler an­det el­ler følt det så­dan. Men det er desvær­re ik­ke sket. El­ler, gud­ske­lov er det ik­ke sket, « si­ger Cas­per Christensen.

Og du er helt sik­ker på, at du ik­ke har op­søgt ham og råbt ef­ter ham?

» Ja, jeg har al­drig set man­den før i mit liv, « si­ger ko­mi­ke­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.