ÅLEN I MOD­VIND I RET­TEN

Tre vid­ner be­la­ste­de Pe­ter Aal­bæk i injuri­esag mod BT

BT - - NYHEDER - Bir­ger Ager­toft Andersen baa@ bt. dk kaak@ bt. dk

AN­TI­CHRIST

Kaa­re Kron­berg Film­pro­du­cen­ten Pe­ter Aal­bæk blev i går i Kø­ben­havns By­ret mod­sagt af si­ne eg­ne me­d­ar­bej­de­re un­der den injuri­esag, han har an­lagt mod BT.

Tre vid­ner, der tid­li­ge­re har fun­ge­ret som pro­du­ce­re i Zen­tro­pa- kon­cer­nen på Lars von Tri­er- fil­men ’ An­ti­christ’, for­tal­te sam­stem­men­de, at de gan­ske en­kelt hav­de næg­tet at un­der­skri­ve et om­stridt bi­lag på 200.000 kr. I ste­det end­te bi­la­get hos Pe­ter Aal­bæk, der selv skrev det un­der.

I en ar­ti­kel­ræk­ke i 2013 af­dæk­ke­de BT, hvor­dan Zen­tro­pa og sel­ska­bets di­rek­tør Pe­ter Aal­bæk hav­de al­vor­ligt rod i regn­ska­ber­ne. Det før­te bl. a. til kri­tik fra Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der år­ligt ud­de­ler mil­li­o­ner af støt­te­kro­ner til Zen­tro­pa. Pe­ter Aal­bæk an­slog i ret­ten, at hans film­kon­cern igen­nem åre­ne har få­et om­kring 500 mio kr. i støt­te – må­ske me­re.

Stats­støt­te

Af BTs ar­tik­ler fra 2013, som er skre­vet af jour­na­li­ster­ne Si­mon Andersen og Mor­ten Mær­sk, frem­går det, at Pe­ter Aal­bæk i sep­tem­ber 2008 for­lang­te, at et uspe­ci­fi­ce­ret bi­lag på 200.000 kr. skul­le læg­ges ind i film­regn­ska­bet for Lars von Tri­ers stor­film ‘ An­ti- christ’, som hav­de et bud­get på 61,5 mio. kr.

Det be­tød, at Pe­ter Aal­bæk Jensen ef­ter­føl­gen­de kun­ne træk­ke 200.000 kr. ud af fil­mens stats­støt­te­de bud­get. Pen­ge, som ef­ter­føl­gen­de blev over­ført til et an­det sel­skab i Zen­tro­pas ind­vik­le­de net af virk­som­he­der, som næ­sten al­le har Pe­ter Aal­bæk i di­rek­tør­rol­len.

Skab­te fru­stra­tion

Bi­la­get på 200.000 kr., som an­gi­ve­ligt skul­le stam­me fra mid­da­ge med po­ten­ti­el­le in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer un­der Can­nes Film­festi­va­len i 2006, skab­te den­gang fru­stra­tion hos de tre pro­du­ce­re på ’ An­ti­christ’, som bl. a. skul­le sør­ge for at fil­mens bud­get blev over­holdt. som hav­de put­tet pen­ge­ne i egen buk­se­lom­me.

Ære­kræn­kel­se

Der­for har film­pro­du­cen­ten stæv­net BT for at ha­ve kræn­ket hans ære. BT har en an­den hold­ning: » Ar­tik­ler­ne de­mon­stre­rer, at Zen­tro­pa, der mod­ta­ger man­ge mil­li­o­ner i of­fent­lig film­støt­te, har et syn­digt rod i bi­la­ge­ne. Vi ta­ger ik­ke stil­ling til, om Aal­bæk er en svind­ler, « si­ger BTs an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen.

Zen­tro­pa- di­rek­tø­ren, der i ret­ten var den før­ste i vid­nes­kran­ken, måt­te sva­re på fle­re opkla­ren­de spørgs­mål om det om­dis­ku­te­re­de bi­lag på de 200.000 kr.

I vid­nes­kran­ken for­tal­te Pe­ter Aal­bæk un­der stra­fansvar, at han ik­ke kun­ne hu­ske at ha­ve hørt om bi­la­get på de 200.000 kr., før han blev kon­tak­tet af BT.

» Jeg har hel­ler in­gen erin­dring om, hvor­for det først er fak­tu­re­ret nog­le år ef­ter. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at det bun­der i an­det end slø­se­ri, « lød det fra Pe­ter Aal­bæk.

Ik­ke nor­mal prak­sis

Han ved­kend­te sig som di­rek­tør det for­mel­le an­svar, men un­der­stre­ge­de, at han på in­gen må­de var ble­vet be­ri­get af, at de 200.000 kr. var ble­vet flyt­tet fra ét Zen­tro­pa- sel­skab til et an­det.

» BT på­står, at jeg har stjå­let af kas­sen, og det kan jeg selv­føl­ge­lig ik­ke ha­ve sid­den­de på mig, « for­kla­re­de han ef­ter da­gens rets­mø­de.

Ole Øster­gaard, der var ind­kaldt som vid­ne af Pe­ter Aal­bæks ad­vo­kat, er­kend­te, at det ik­ke var nor­mal regn­skabsprak­sis at la­ve reg­nin­ger for ud­gif­ter, der har fun­det sted år for­in­den, og han brug­te ud­tryk­ket ’ pro­for­ma­fak­tu­ra’ om det hånd­skrev­ne bi­lag fra maj 2006.

Pe­ter Aal­bæk for­kla­re­de i øv­rigt i ret­ten, at han ik­ke var ble­vet fo­re­lagt ar­tik­lens be­skyld­nin­ger, in­den de blev pu­bli­ce­ret. Det be­stri­der BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.