’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Aal­bæk

De tre, den da­væ­ren­de pro­du­cer i Zen­tro­pa Me­ta Louise Fol­da­ger og de to øko­no­mi­ansvar­li­ge Ole Øster­gaard og San­ne Glæ­sel, næg­te­de at un­der­skri­ve og god­ken­de bi­la­get, og der blev ef­ter­føl­gen­de ud­ar­bej­det et no­tat – en så­kaldt ‘ be­kym­rings­li­ste’ – over ud­gif­ter på fil­men.

Her­af frem­gik det bl. a., at de 200.000 kr. var kom­met ‘ ud af det blå’.

Pe­ter Aal­bæk for­kla­re­de i går i ret­ten, at net­op BT- ar­tik­len om det­te for­hold fra 2013, iføl­ge Aal­bæk selv, gav ud­tryk for, at han var en svind­ler,

En hånd­skre­ven no­te

Reg­nin­gen er en uspe­ci­fi­ce­ret hånd­skre­ven no­te, der ik­ke be­vi­ser, hvad pen­ge­ne fak­tisk er brugt til. No­get, der min­der om en reg­ning, er først kom­met tre et halv år se­ne­re, i 2009, da pro­duk­tions- regn­ska­ber­ne skul­le la­ves. An­gi­ve­ligt var det Zen­tro­pas eget re­vi­sions­sel­skab, der pres­se­de på for at få en or­dent­lig reg­ning.

Af de nye ‘ reg­nin­ger’ frem­går det, at pen­ge­ne er ble­vet brugt til mid­da­ge med mu­li­ge in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer un­der Can­nes- festi­va­len. Reg­nin­ger­ne er da­te­ret 1. maj 2006, selv om film­festi­va­len først be­gynd­te 16 da­ge se­ne­re.

Et an­det cen­tralt punkt er, hvor­for reg­nin­ger­ne først er kom­met til ca. tre et halvt år ef­ter, at pen­ge­ne rent fak­tisk er ble­vet brugt.

Skær­pet til­syn

Zen­tro­pa har ef­ter­føl­gen­de få­et kri­tik fra Det Dan­ske Fil­min­sti­tut ( DFI), som sid­ste år i maj be­slut­te­de, at Pe­ter Aal­bæk og film­sel­ska­bet skal væ­re un­der skær­pet til­syn for at kun­ne få ud­be­talt film­støt­te.

BT på­står, at jeg har stjå­let af kas­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.