Hvor var kon­ge­hu­set?

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

TER­ROR

I fle­re uger ef­ter ter­r­or­an­gre­bet den 14.- 15. fe­bru­ar var sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn be­gra­vet i tu­sind­vis af blom­ster, og po­li­ti­ke­re fra ind- og ud­land og et hav af al­min­de­li­ge dan­ske­re lag­de vej­en for­bi og be­søg­te den jø­di­ske me­nig­hed for at ud­tryk­ke sym­pa­ti og so­li­da­ri­tet. Men hvor var kon­ge­hu­set?

Den jø­di­ske me­nig­hed hør­te ik­ke på no­get tids­punkt fra kon­ge­hu­set, der nø­je­des med at ud­sen­de en pres­se­med­del­el­se, skri­ver Ber­ling­s­ke.

I en ny bog ’ Det gæl­der dit liv’ for­tæl­ler rab­bi­ner Bent Le­x­ner om sin skuf­fel­se over kon­ge­hu­set. Bo­gen er skre­vet af jour­na­li­sten An­na- Li­se Bjera­ger og hand­ler sær­ligt om den fryg­te­li­ge hæn­del­se ved sy­na­go­gen, hvor Dan Uzan mi­ste­de li­vet.

Bent Le­x­ner har i 38 år væ­ret over­rab­bi­ner for de dan­ske jø­der og kend­te den myr­de­de Dan Uzan og hans fa­mi­lie sær­de­les godt.

I ti­mer­ne ef­ter ter­r­oren var det Bent Le­x­ners an­svar at for­tæl­le fa­mi­li­en Uzan om tra­ge­di­en og ud­ta­le sig til den dan­ske og in­ter­na­tio­na­le pres­se om ter­r­oren og om det dansk- jø­di­ske sam­fund.

Det be­syn­der­li­ge fra­vær fra kon­ge­hu­sets si­de fort­sat­te, og selv da me­nig­he­den in­vi­te­re­de kron­prins Fre­de­rik til en min­de­høj­ti­de­lig­hed i sy­na­go­gen for Dan Uzan, hav­de Kron­prin­sen iføl­ge Bent Le­x­ner ik­ke tid til at kom­me.

Dybt skuf­fet

Med tan­ke på den ind­sats, som tid­li­ge­re kon­ger og ik­ke mindst Chri­sti­an X yde­de for jø­de­r­ne un­der be­sæt­tel­sen, så er Bent Le­x­ner dybt skuf­fet over kon­ge­hu­sets mang­len­de ud­tryk for so­li­da­ri­tet, si­ger han til Ber­ling­s­ke.

Ge­ne­relt me­ner han, der er sket en for­rin­gel­se af sam­spil­let mel­lem det jø­di­ske sam­fund og de dan­ske po­li­ti­ke­re.

Han næv­ner som ek­sem­pel fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ( S), som i 2014 for­bød ri­tu­el slagt­ning, hvis ik­ke dy­re­ne først er be­dø­vet. Det stri­der imid­ler­tid mod den jø­di­ske re­li­gi­øse slag­te­me­to­de, hvor blo­det skal lø­be fra dy­ret, uden at det først er be­dø­vet.

Et skred i jø­de­rs for­hold

Bent Le­x­ner skri­ver i bo­gen, at han sjæl­dent har følt sig an­der­le­des i Dan­mark, men at han da for før­ste gang fik den tan­ke, at der var sket et skred i dan­ske jø­de­rs for­hold til det vær­re, og han var for­ar­get over, at mi­ni­ste­ren ik­ke før for­bud­det gik i di­a­log med jø­de­r­ne.

Han næv­ner og­så, at for­sø­ge­ne på at for­by­de om­skæ­ring af dren­gebørn er dybt pro­ble­ma­ti­ske i et de­mo­kra­tisk sam­fund og vil be­ty­de, at det re­li­gi­øse min­dre­tal ik­ke kan udø­ve sin re­li­gion.

Le­x­ner trå­d­te af som over­rab­bi­ner kort før ter­r­or­an­gre­bet, men har væ­ret ut­ro­lig vel­lidt på sin post. Sær­ligt for hans ev­ne til at fin­de diplo­ma­ti­ske mel­lemve­je mel­lem tra­di­tio­na­lis­me og for­ny­el­se i tolk­nin­gen af jø­de­dom­men.

Den jø­di­ske me­nig­hed in­vi­te­re­de kron­prins Fre­de­rik til en min­de­høj­ti­de­lig­hed i sy­na­go­gen for Dan Uzan, men iføl­ge Bent Le­x­ner hav­de Kron­prin­sen ik­ke tid til at kom­me. Her ses Bent Le­x­ner i sel­skab med ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen un­der høj­ti­de­lig­he­den. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.