Bak­te­ri­er ude af

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk BT i går.

IN­FEK­TIO­NER

An­tal­let af bak­te­ri­es­mit­te­de pa­tien­ter på lan­dets sy­ges­hu­se er langt stør­re, end off ent­lig­he­den har kend­skab til. Po­li­ti­ke­re af­vi­ser ik­ke en lovæn­dring.

En stig­ning på 735 pct. på to år af far­li­ge tarm­bak­te­ri­er. Det ly­der for­kert, men det er vir­ke­lig­he­den. Og re­elt er tal­let hø­je­re. Der er nem­lig ik­ke styr på, hvor man­ge bak­te­ri­er af ty­pen VRE der er i om­løb på dan­ske ho­spi­ta­ler.

Det er fri­vil­ligt, om ho­spi­ta­ler­ne vil ind­be­ret­te, når pa­tien­ter bli­ver smit­tet med tarm­bak­te­ri­en VRE. Det sam­me gør sig gæl­den­de for an­dre ty­per mul­ti­re­si­sten­te ho­spi­tals­bak­te­ri­er. Men det er stik mod­sat den vel­kend­te MRSA- bak­te­rie, som er an­mel­del­ses­plig­tig til Sta­tens Se­rum In­sti­tut.

Og det gi­ver ik­ke et ret­vi­sen­de bil­le­de af, hvor stort et pro­blem de po­ten­ti­elt livs­far­li­ge bak­te­ri­er er. De så­kald­te bog­stavs­bak­te­ri­er er nem­lig mod­stands­dyg­ti­ge over for an­ti­bi­o­ti­ka. Der­for kan f. eks. simp­le ope­ra­tio­ner plud­se­lig bli­ve dø­de­li­ge, hvis man får en in­fek­tion, som ik­ke kan slås ned.

Ho­ved­sta­den hårdt ramt

På nu­væ­ren­de tids­punkt er det to­ta­le an­tal VRE- til­fæl­de 612 på land­s­plan, op­stå­et i pe­ri­o­den 2012 til 2014, iføl­ge Sta­tens Se­rum In­sti­tut.

Ho­ved­stads­om­rå­det har især væ­ret hårdt ramt, og der­for top­per Her­lev, Hvi­d­ov­re og Rigs­ho­spi­ta­let med he­le 417 an­tal smit­te­de i den to­åri­ge pe­ri­o­de.

Men for­di det ik­ke er et lov­krav, at nye til­fæl­de af VRE skal mel­des, af­slø­rer ak­tind­sig­ter fra de tre ho­spi­ta­ler et lidt an­det tal. Fak­tisk er 636 smit­te­de ble­vet re­gi­stre­ret ale­ne på Her­lev og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal. Rigs­ho­spi­ta­let har end­nu ik­ke sendt si­ne tal.

Dansk Fol­ke­par­tis sund­heds­ord­fø­rer Li­se­lott Blixt kræ­ver re­gi­stre­ring af al­le de mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er:

» Vi skal kig­ge på he­le om­rå­det, for vi ved ik­ke, hvad frem­ti­den by­der på. Vi skal kræ­ve, at ho­spi­ta­ler­ne mel­der det ind. Bak­te­ri­er­ne vil jo he­le ti­den æn­dre sig. Der skal væ­re me­re kon­trol, og er der pro­ble­mer på ho­spi­ta­ler­ne ved kon­trol­be­søg, må ham­me­ren fal­de. Vi er nødt til at væ­re kon­se­kven­te, for vi ser igen­nem fi ngre med alt for me­get, « si­ger hun og ude­luk­ker ik­ke fy­rin­ger på af­de­lin­ger, der ik­ke fun­ge­rer op­ti­malt.

Iføl­ge en ny me­nings­må­ling, som Me­ga­fon har la­vet for Po­li­ti­ken og TV2, er sund­hed det var­me­ste val­gem­ne. 30 pct. af dan­sker­ne ser sund­hed og ho­spi­ta­ler som det vig­tig­ste te­ma, så det er alt­så ik­ke helt li­ge­gyl­digt, om po­li­ti­ker­ne ta­ger pro­ble­met med ho­spi­tals­bak­te­ri­er al­vor­ligt.

Li­se­lott Blixt får da og­så støt­te fra Özlem Cekic, der er sund­heds­ord­fø­rer for SF. Standarderne for ren­gø­rin­gen skal væ­re langt hø­je­re, og hun vil ha­ve sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup til at sæt­te sig i spid­sen for, hvor me­get in­fek­tion der må væ­re på lan­dets ho­spi­ta­ler.

Det dur jo ik­ke

» Hvis det er fri­vil­ligt, om man vil mel­de det ind ( til Sta­tens Se­rum In­sti­tut, red.), vil det kun bli­ve gjort, hvis per­so­na­let li­ge har tid. Det dur jo ik­ke, og det skal vi ta­ge al­vor­ligt.

Jeg er ik­ke im­po­ne­ret over de tal, ho­spi­ta­ler­ne le­ve­rer, og vi kan ik­ke bli­ve ved med at si­ge, at de selv må lø­se pro­ble­met.

Så må vi po­li­ti­ke­re træ­de i ka­rak­ter. Vi er jo nødt til at ha­ve et over­blik, « si­ger Özlem Cekic og frem­hæ­ver, at ri­si­ko­en for in­fek­tio­ner er for stor:

» Når man bli­ver ind­lagt, er det me­nin­gen, man skal bli­ve rask. Ik­ke me­re syg, « un­der­stre­ger hun.

Sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup er ik­ke vendt til­ba­ge på BTs hen­ven­del­se.

Man­dag skrev BT om 84- åri­ge El­se Sch­mel­ling, hvis dat­ter ret­te­de en hård kri­tik mod Her­lev Ho­spi­tal. De op­le­ve­de mang­len­de hy­giej­ne og ren­gø­ring på iso­la­tions­stu­en. Li­ge­som ho­spi­ta­let ik­ke hav­de in­for­me­ret om, at El­se Sch­mel­ling i et år hav­de væ­ret smit­tet med VRE eft er en ind­læg­gel­se.

Helt ude i ham­pen

Erik Bach er for­mand for Pa­tient­for­e­nin­gen, og han kal­der El­se Sch­mel­lings op­le­vel­se for ‘ helt ude i ham­pen og man­gel på no­get ele­men­tært’. Fore­nin­gen har man­ge med­lem­mer, som oft e hen­ven­der sig med lig­nen­de op­le­vel­ser. Det er alt­så ik­ke en nyhed, at folk bli­ver smit­tet med lidt af hvert på lan­dets ho­spi­ta­ler. Og oft e er det, de bli­ver på­ført, langt vær­re end det, de blev ind­lagt med.

» Det er tit, vi bli­ver in­vi­te­ret ud på ho­spi­ta­ler, og det før­ste, jeg spør­ger om, er in­fek­tio­ner, og hvor man­ge pro­ble­mer de har haft med dem. Det er jo et kæm­pe, kæm­pe pro­blem. Det er helt ut­ro­ligt, at der ik­ke er langt me­re fo­kus på in­fek­tio­ner, for der er alt for man­ge af dem, « si­ger Erik Bach, som sam­ti­dig har et en­kelt for­slag til læ­ger­ne:

» Vask hæn­der, mens pa­tien­ter­ne ser det. Så er de ik­ke i tvivl om hy­giej­nen. «

SA­GEN KORT Mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er, som ik­ke kan slås ned med gængse ty per an­ti­bi­o­ti­ka, er et sti­gen­de pro­blem på dan­ske ho­spi­ta­ler. Sær­ligt har ho­ved­stads­om­rå­det over en to­årig pe­ri­o­de væ­ret hårdt ramt af tarm­bak­te­ri­en Van­co­mycin- re­si­sten­te en­te­rokok­ker ( VRE), som kan ko­ste men­ne­ske­liv.

Fak­ta – an­ti­bi­o­ti­ka

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015

An­ti­bi­o­ti­ka er en sam­let be­teg­nel­se for læ­ge­mid­ler, der kan be­kæm­pe bak­te­ri­er. Den mest kend­te ty­pe i dag­lig ta­le er nok pe­ni­cil­lin, men der fin­des man­ge for­skel­li­ge ty­per, som vir­ker på for­skel­li­ge bak­te­ri­er.

An­ti­bi­o­ti­ka vir­ker kun på in­fek­tio­ner, der skyl­des bak­te­ri­er, og ik­ke vira.

Man op­de­ler an­ti­bi­o­ti­ka i to ka­te­go­ri­er: De smalspek­t­re­de, som kun slår en el­ler få ty­per bak­te­ri­er ihjel, og bredspek­t­ret an­ti­bi­o­ti­ka, som slår man­ge for­skel­li­ge bak­te­ri­er ihjel på én gang.

Umid­del­bart ly­der det smart med de bredspek­t­re­de an­ti­bi­o­ti­ka, men det er fak­tisk den ty­pe, som gør bak­te­ri­en mod­stands­dyg­tig over for an­ti­bi­o­ti­ka og øger ri­si­ko­en for re­si­stens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.