Po­li­ti­et ja­ger ful­de og skæ­ve bi­li­ster

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RA­ZZIA

I he­le lan­det står po­li­ti­et i den­ne uge klar til at fan­ge bi­li­ster, der har druk­ket me­re al­ko­hol end til­ladt el­ler kø­rer med eu­fori­se­ren­de stof­fer i blo­det.

Ra­zzi­a­en fin­der sted, sam­ti­dig med at dan­sker­ne ta­ger hul på før­ste uge af som­me­ren.

Og det er en tid, hvor en del bi­li­ster, iføl­ge Mi­chel­le Lavi­o­let­te, der er se­ni­o­r­pro­jekt­le­der i Rå­det for Sik­ker Tra­fik, har be­hov for at bli­ve min­det om, at det er en god idé at tæn­ke over hjem­trans­por­ten, in­den man gi­ver sig i kast med de vå­de va­rer.

» På sol­ri­ge som­mer­da­ge er der man­ge im­pulsi­ve sam­men­kom­ster, hvor man li­ge ny­der et par gen­stan­de. Det kan væ­re ef­ter ar­bej­de, med ven­ner­ne, på stran­den el­ler til by­fe­ster el­ler til en gril­l­mid­dag. Desvær­re er der man­ge, som glem­mer at af­ta­le på for­hånd, hvor­dan de kom­mer sik­kert hjem, når der er kom­met me­re end én gen­stand in­den for ve­sten, « si­ger Mi­chel­le Lavi­o­let­te i en pres­se­med­del­el­se.

Sta­ti­stik­ker­ne ta­ler for, at der sta­dig er god grund til at hol­de et vå­gent øje med sær­ligt sprit­bi­li­ster på de dan­ske ve­je. Iføl­ge tal fra Vej­di­rek­to­ra­tet har 219 men­ne­sker mi­stet li­vet i spi­ri­tu­su­lyk­ker på ve­je­ne fra 2009 til 2013, og 1.266 er kom­met al­vor­ligt til ska­de.

I den­ne uge har po­li­ti­et ta­ger ek­stra for­sy­nin­ger af al­ko- og narko­me­tre med i pa­trul­je­vog­ne­ne. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.