Den bed­ste dag i

Det var et even­tyr, da 11- åri­ge Isa­bel Bro­gaard Pe­der­sen op­le­ve­de sin præ­mie i Dis­neys og BTs Frost­kon­kur­ren­ce

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

UFORG­LEM­ME­LIGT

Det er uden tvivl en stor op­le­vel­se at be­sø­ge Dis­neyland. Men for 11- åri­ge Isa­bel Bro­gaard Pe­der­sen fra Ny­kø­bing Fal­ster og hen­des fa­mi­lie har be­sø­get væ­ret en op­le­vel­se for li­vet.

» Wauw! « Isa­bel og sto­re­søste­ren An­to­nia er net­op kom­met ind på ho­tel­væ­rel­set i Dis­neyland i Pa­ris, hvor de skal bo det næ­ste par da­ge sam­men med de­res for­æl­dre Britt Bro­gaard og Mi­cha­el Pe­der­sen. Med et hvin sprin­ger de to sø­stre op i sen­gen i over­sta­dig glæ­de over en­de­lig at væ­re i even­tyr­land.

I over en må­ned har fa­mi­li­en talt ned til da­gen, hvor de for før­ste gang skul­le rej­se til ud­lan­det sam­men. Og for før­ste gang skul­le fly­ve.

Nu er de her. For­u­de ven­ter to da­ge fyldt med op­le­vel­ser, for­di Isa­bel vandt BT og Dis­neys kon­kur­ren­ce som den, der bedst kun­ne syn­ge om­kvæ­det fra kæm­pe­hit­tet ’ Lad det ske’ fra ’ Frost’- fil­men. Præ­mi­en var et tre- da­ges VIP- op­hold i Dis­neyland for he­le fa­mi­li­en. Med alt be­talt. Det blev et fuld­stæn­dig uforg­lem­me­ligt op­hold for Isa­bel og hen­des fa­mi­lie.

Fra an­kom­sten til det enor­me ho­tel blev de be­hand­let som kon­ge­li­ge. Og he­le lør­da­gen sør­ge­de to gu­i­der for, at fa­mi­li­en kom udenom de ti­melan­ge kø­er og di­rek­te op i for­ly­stel­ser­ne og fik set de ste­der af par­ken, de vil­le.

Mø­det med sit idol

For Isa­bel var da­gen som en lang vi­dun­der­lig, hæs­blæ­sen­de tur i par­kens rut­sje­ba­ner. Hvor det kil­de­de i ma­ven un­der mø­de­r­ne med de el­ske­de fi­gu­rer Olov, An­na og Elsa fra ’ Frost’- fil­men, til ned­t­u­ren, når mo­det svig­te­de til en tur i den vil­de rut­sje­ba­ne Ro­ck­ing Rol­lercoa­ster, op til kli­mak­set om af­te­nen, pre­mi­e­ren på det sto­re ’ Frost’- show og mø­det med hen­des sto­re idol, san­ge­r­in­den Maria Lucia, der læg­ger stem­me til den dan­ske ver­sion af Elsa. Da kul­mi­ne­re­de da­gens man­ge ind­tryk for den over­væl­de­de Isa­bel, der slet ik­ke kun­ne stop­pe tå­re­strøm­men, selv om Maria Lucia kram­me­de og trø­ste­de hen­de.

Al­li­ge­vel var Isa­bel ik­ke i tvivl, da hun død­træt skvat­te­de om­kuld på ho­tel­sen­gen langt over mid­nat:

» Det har væ­ret den bed­ste dag i he­le mit liv. «

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015

Der var og­så tid til at ny­de en sky af can­dy­floss mel­lem al­le op­le­vel­ser­ne. Som VIP- gæst over­væ­re­de Isa­bel og­så pre­mi­e­ren på Dis­neys ny­e­ste til­tag, ’ Frozen Sum­mer Show’, hvor sku­e­spil­le­re og dan­se­re op­fø­rer sce­ner fra den po­pu­læ­re film, mens pu­bli­kum syn­ger med på san­ge­ne. Det var en fa­sci­ne­ret 11- årig Isa­bel, der sang med på al­le san­ge­ne i showet, selv om de var på en­gelsk.

Ind­tryk­ke­ne, op­le­vel­ser­ne og spæn­din­gen i Dis­neyland blev ind imel­lem for over­væl­den­de for Isa­bel, som fæl­de­de en tå­re og måt­te trø­stes og op­muntres lidt af far, Mi­cha­el Pe­der­sen.

Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.