Kul­tur Gyyyyyyyyyy ’ Ond­ska­bens øj­ne’ ( 1991)

I an­led­ning af pre­mi­e­ren på ’ It Fol­lows’ kå­rer fil­m­eks­pert Jacob Wendt Jensen ver­dens bed­ste gy­ser­film De ti beds te gys

BT - - KULTUR - Jacob Wendt Jensen jwj@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

I an­led­ning af pre­mi­e­ren på den uhyg­ge­li­ge, mo­der­ne gy­ser­film ’ It Fol­lows’ gi­ver vi et bud på film­hi­sto­ri­ens ti bed­ste gy­ser­film. Plus det lø­se.

Der fin­des gys i man­ge for­skel­li­ge film. Selv i ko­me­di­er el­ler so­ci­al­re­a­li­sti­ske dra­ma­er kan man godt af og til bli­ve ban­ge. Dog skal vi ty­pisk over i af­de­lin­gen for action, spæn­ding, sci­en­ce- fi­ction, fan­ta­sy, zom­bie­film og me­re ren­dyr­ke­de gy­ser­film for at fin­de de volds­om­ste gys.

På li­ster­ne med de bed­ste gy­ser­film i f ilm­hi­sto­ri­en her på si­den ser jeg ik­ke skævt til, hvis der skul­le væ­re rum­ski­be, zom­bi­er el­ler an­dre monstre med i bil­le­det ind imel­lem gy­se­ne. Vur­de­rin­ger­ne af fil­me­ne er fo­re­ta­get ud fra gy­ser­ef­fek­ten, uan­set un­der­gen­re.

Pre­mi­e­re­ak­tu­el­le ’ It Fol­lows’ er i øv­rigt et so­lidt ak­tu­elt bud på et gys i bi­o­gra­fen. Gy­ser­film­gen­ren er svær at re­vo­lu­tio­ne­re med en en­kelt film, og det vil og­så væ­re for me­get at på­stå, at ’ It Fol­lows’ gør det, men min­dre har og­så ret. Den ak­tu­el­le film kan kun­sten at blan­de gy­set ind i hver­da­gen, så man tror på det, og det er man­ge gan­ge i hver­da­gen, at gy­set fun­ge­rer bedst.

Re­sten af fil­me­ne her på si­den er på den ene el­ler den an­den må­de ste­der i film­hi­sto­ri­en, hvor gys på film ta­ger et spring fremad.

Jo­nat­han Dem­me fik

gy­ser­fil­men til at bli­ve main­stream med ’ Si­len­ce of the Lambs’, som den hed på ori­gi­nalspro­get. Fil­men om­sat­te ik­ke ale­ne i mil­li­onvis af dol­lar i bi­o­gra­fer­ne, men den vandt og­så fem Oscars i de sto­re og vig­ti­ge ka­te­go­ri­er. In­struk­tø­ren får hjælp fra Jo­die Fo­ster og Ant­ho­ny Hopkins, der er over­be­vi­sen­de i du­el­len mel­lem se­ri­e­mor­der­kan­ni­ba­len og FBI- kvin­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.