Græsk mo­nark på dan­ske pla­der

BT - - NAVNE -

75 ÅR I DAG

Kong Kon­stan­tin II be­trag­ter sig som græsk kon­ge, men bru­ger ik­ke den gam­le ti­tel ’ Kon­stan­tin, hel­le­ner­nes kon­ge’.

Den græ­ske stat vil ik­ke ud­ste­de et pas, før han ta­ger et eft er­navn, så han har dansk diplo­mat­pas som ’ Con­stan­ti­ne de Gre­cia’. Den øv­ri­ge fa­mi­lie har og­så dan­ske diplo­mat­pas.

Ret­ten til dan­ske pas

Græken­land har si­den en af­stem­ning i 1974 ik­ke væ­ret et mo­nar­ki, og de græ­ske kon­ge­li­ge tit­ler er ik­ke an­er­kendt.

Kon­stan­tin er se­ne­st gen­nem sit æg­te­skab med prin­ses­se An­ne- Ma­rie, dat­ter af Dan­marks Fre­de­rik IX, for­bun­det med det dan­ske kon­ge­hus, men er selv tipol­de­barn af kong Chri­sti­an IX.

Da hans ol­de­far, prins Vil­helm af Dan­mark, i 1863 blev kong Ge­org I af Græken­land, be­va­re­de han – af hen­syn til usik­ker­he­den for et nyt græsk kon­ge­hus – og hans eft er­kom­me­re tit­ler­ne som prin­ser og prin­ses­ser til Dan­mark. Der­for bæ­rer de græ­ske kon­ge­li­ge sta­dig dis­se tit­ler og der­med ret­ten til et dansk pas.

Eft er 1974 er det kun de dan­ske tit­ler, som an­er­ken­des in­ter­na­tio­nalt.

Kam­pen for An­ne- Ma­rie

I 1959 mød­te den 19- åri­ge kron­prins Kon­stan­tin for før­ste gang den dan­ske prin­ses­se An­ne- Ma­rie, da han sam­men med si­ne for­æl­dre be­søg­te Kø­ben­havn.

I 1963 blev de for­lo­vet, men kong Fre­de­rik IX af­vi­ste at gi­ve sin dat­ter kon­ge­brev, så hun kun­ne bli­ve gift , så de måt­te ven­te, til hun blev 18 år. De blev gift 18. sep­tem­ber 1964 i At­hen, og prin­ses­se An­ne- Ma­rie blev dron­ning af Græken­land tre uger eft er, at hun fyld­te 18 år.

Sort­bæl­te og eli­te­sej­ler

Eft er et mis­lyk­ket mod­kup mod mi­li­tærjun­ta­en i de­cem­ber 1967 fl yg­te­de Kon­stan­tin og An­ne- Ma­rie og de­res børn og le­ve­de i ek­sil i Rom og i London, ind­til de i 2013 fl yt­te­de til­ba­ge til Græken­land.

I 1960 hav­de Kon­stan­tin som kron­prins sam­men med Odys­seus Eskitzog­lou og Ge­or­gios Zai­mis vun­det guld i di­sci­pli­nen dra­gebå­ds­sejlads ved De Olym­pi­ske Le­ge, der fandt sted i Ita­li­en.

Hans sø­ster So­fi a, nu dron­ning af Spa­ni­en, re­præ­sen­te­re­de li­ge­le­des Græken­land i sejlads ved OL 1960. Kon­stan­tin sej­le­de des­u­den VM i so­ling sam­men med Paul Elv­strøm, og han har sort bæl­te i ka­ra­te.

Han var med­lem af Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité i 26 år, før han blev æres­med­lem. Han har si­den 1994 væ­ret æres­med­lem af In­ter­na­tio­nal Sai­ling Fe­de­ra­tion. janh

Ef­ter man­ge år i ek­sil bor kong Kon­stan­tin II at­ter i Græken­land. Her le­ver han en ak­tiv til­væ­rel­se sam­men med dron­ning An­ne- Ma­rie.

Bil­le­det er fra Dron­ning Mar­gret­hes 75- års fød­sels­dag tid­li­ge­re i år. Fo­to: Nils

Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.