BOM­BE MOD DANSK AM­BAS­SA­DE

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for syv år si­den 2008:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der lig­ger po­si­ti­ve ener­gi­er i for­hold til nog­le frugt­ba­re for­an­drin­ger i dit ar­bejds­liv. Det gæl­der for dig om at væ­re åben og mod­ta­ge­lig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har nog­le sær­de­les frugt­ba­re aspek­ter i dag, som kan be­ri­ge dig på en­hver tæn­ke­lig må­de. Det er op til dig at si­ge ja og ta­ge imod. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er på in­gen må­de den ba­lan­ce og har­moni om­kring, som du kun­ne øn­ske dig. Spørgs­må­let er, om du selv er klar og pa­rat til at ska­be den? Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er ik­ke man­ge, som kan hol­de den la­ve pro­fi l, som du kan. I dag vil du fø­le, at du så at si­ge har mag­ten i di­ne hæn­der. Men har du det? Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger nog­le ud­for­drin­ger i luft en, som det er en god idé at kig­ge nær­me­re på. Det gæl­der især om­kring øko­no­mi og di­ne bo­lig­for­hold. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Uan­set hvad du skal i dag, så kan du reg­ne med, at det vil lyk­kes. Du har me­re fy­sisk og psy­kisk ener­gi end sæd­van­ligt, og det skub­ber dig fremad. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan ik­ke se sko­ven for ba­re træ­er. Der er man­ge ting, du ger­ne vil æn­dre, men er end­nu ik­ke klar til at træff e de sto­re be­slut­nin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er dej­li­ge ener­gi­er om­kring dig. Du fø­ler dig me­re op­ti­mi­stisk og fri, end du læn­ge har gjort. Du kan se frem til en dej­lig dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

178). ( Svær 69). ( Mid­del 10). ( Nem

Den dan­ske am­bas­sa­de i Is­la­ma­bad i Paki­stan ud­sæt­tes for et an­greb med en selv­mord­s­bom­be. Seks bli­ver dræbt og end­nu fle­re kvæ­stes. Al- Qa­e­da i Af­g­ha­ni­stan på­tog sig skyl­den. Så­dan så der ud for­an am­bas­sa­den i Is­la­ma­bad ef­ter bom­be­an­gre­bet.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.