HØJB­JERG VIL VIN­DE EM

For U21- lands­hol­dets stør­ste stjer­ne hand­ler det kom­men­de EM hver­ken om se­mi­fi na­le­plad­ser, OL- kva­li­fi ka­tion el­ler per­son­lig suc­ces. Det hand­ler om guld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STO­RE AM­BI­TIO­NER Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg Fo­to: Claus Bech

Et U21- EM er fl ere ting. Det er en mu­lig­hed for kon­ti­nen­tets stør­ste ta­len­ter til at vi­se sig frem på den sto­re sce­ne, og det er vej­en til OL.

Men tæn­ker man am­bi­tiøst, er det og­så mu­lig­he­den for at løft e en po­kal og vin­de det må­ske mest eft er­trag­te­de tro­fæ i ung­doms­fod­bold.

Am­bi­tiøs er net­op et af de ord, man uden at tø­ve kan sæt­te på U21- lands­hol­dets stør­ste pro­fi l. Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er na­tur­lig­vis blandt land­stræ­ner Jess Thorups 23 ud­valg­te til det kom­men­de EM i Tjek­ki­et, og står det til den Bay­ern Mün­chen- eje­de midt­ba­ne­spil­ler, er der kun én ting at ta­ge øst­på eft er. Gul­det.

Kan po­ten­ti­a­let for­lø­ses?

» For mig hand­ler slut­run­den ik­ke om, at jeg skal væ­re den bed­ste spil­ler el­ler sæl­ge mig selv. For mig hand­ler det om, at vi vin­der og får et godt re­sul­tat. Om jeg sæl­ger mig selv el­ler ej, er jeg li­geg­lad med. Det hand­ler om at stå med po­ka­len til sidst, « si­ger Højb­jerg til BT.

Den 19- åri­ge midt­ba­ne­spil­ler, der det­te for­år har væ­ret le­jet ud til Augs­burg med fi n suc­ces, er dog klar over, at gul­det ik­ke bli­ver ser­ve­ret på et sølv­fad un­der et EM, hvor og­så sto­re fod­bold­na­tio­ner som Tys­kland, Ita­li­en og Eng­land del­ta­ger.

» Der er man­ge ting, der skal fal­de på plads og man­ge mo­men­ter, der skal fal­de ud til vo­res for­del. Men vi har po­ten­ti­a­let til at vin­de. Vi har spil­le­re, der spil­ler i Bun­des­liga­en, vi har folk, der scorer mål, vi har folk, der spil­ler fast i Eng­land og Hol­land, og vi har dyg­ti­ge Su­per­liga- spil­le­re. Po­ten­ti­a­let er der, men spørgs­må­let er, om vi kan for­lø­se det, « si­ger Højb­jerg.

Fo­kus er på A- lands­hol­det

In­den midt­ba­ne­man­den, der i dis­se da­ge sæt­tes i varm for­bin­del­se med sto­re ty­ske klub­ber som Bay­er Le­ver­ku­sen og Borus­sia Dort­mund, sæt­ter sig i fl yet mod Prag, skal han imid­ler­tid spil­le to land­skam­pe med Mor­ten Ol­sens A- hold. Og li­ge nu er det især den sid­ste af dis­se op­gør – kam­pen mod Ser­bi­en – der fyl­der i te­e­na­ge­rens tan­ker.

» Nu er der to A- land­skam­pe in­den U21- slut­run­den. Så man har det he­le lidt i ho­ve­d­et. Men jeg ved godt, hvad pri­o­ri­te­ten er, og det er Akam­pe­ne, « si­ger han.

Når Dan­mark 17. ju­ni spil­ler åb­nings­kamp ved EM, bli­ver det blot Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs sjet­te U21- land­skamp. Men midt­ba­ne­man­den har ik­ke lig­get på den la­de si­de. I si­ne før­ste fem kam­pe, har han sco­ret fi re gan­ge.

Højb­jerg- skift e til Dort­mund ryk­ker nær­me­re

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015

Iføl­ge avi­sen SportBild er for­hand­lin­ger­ne mel­lem Dort­mund og Bay­ern Mün­chen ble­vet me­re kon­kre­te om­kring en byt­te­han­del, der sen­der Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg til Dort­mund, mens midt­ba­ne­pro­fi­len Ilkay Gün­do­gan ry­ger den an­den vej.

Iføl­ge avi­sen kræ­ver Dort­mund dog, at sydty- sker­ne og­så sen­der en pæn po­se pen­ge af sted sam­men med Højb­jerg. 12 mil­li­o­ner eu­ro – godt 90 mil­li­o­ner kro­ner – vil ’ Schwarz­gel­ben’ ha­ve for Gün­do­gan.

Det var i går ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra hver­ken Højb­jerg el­ler hans agent, Sø­ren Lerby.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.