Se­xet ung­dom

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVOR­NÅR HAR ET dansk lands­hold se­ne­st med ret­fær­dig­hed kun­net på­kal­de sig mær­ka­tet ’ se­xet’? Ret mig en­de­lig, hvis jeg ta­ger fejl, men vel egent­lig ik­ke si­den de gla­de 80’ ere, hvor Ar­ne­sen, Elkjær og Laud­rup hang på bå­de dren­geog pi­ge­væ­rel­ser i he­le lan­det.

Nu be­gyn­der det igen at dri­ve en smu­le ned ad væg­ge­ne, mens Bar­ry Whi­te og Mar­vin Gaye var­mer stem­mer­ne op ov­re i hjør­net. Dét U21- lands­hold, der 17. ju­ni spil­ler åb­nings­kamp til EM, oser – i over­ført be­tyd­ning – af la­gen­gym­na­stik.

I går udt­og U21- land­stræ­ner Jess Thorup 23 mand til slut­run­den i Tjek­ki­et. Og sik­ke en trup. De in­ter­es­san­te nav­ne står i kø. I de­fen­si­ven bi­dra­ger Anders Christensen fra Chel­sea, Jo­res Oko­re fra Aston Vil­la og Jan­nik Vestergaard fra Wer­der Bre­men med kol­o­rit, kva­li­tet og x- fak­tor, mens off en­si­ven stråler af kre­a­ti­vi­tet, glæ­de og snuhed med ty­per som Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Pio­ne Si­sto og Vik­tor Fischer.

De til­lægs­ord pe­ger al­le i ret­ning af et se­xet lands­hold. Et hold med ik­ke ba­re en el­ler to, men fem, seks el­ler syv spil­le­re med ta­lent­mæs­sigt højt til loft et og ev­nen til at gø­re og præ­ste­re det uven­te­de. Og et hold, der sæt­ter Mor­ten Ol­sens A- hold skak­mat i net­op den­ne di­sci­plin. NET­OP DET FAK­TUM gør, at vi kan ha­ve sto­re for­vent­nin­ger til det hold, der fl yver til Prag lør­dag 13. ju­ni. For­vent­nin­ger, der ræk­ker ud over det grup­pe­spil, hvor Tys­kland og Ser­bi­en ven­ter ud over vært­s­na­tio­nen.

En plads i se­mi­fi na­len er ik­ke gi­vet. Slet ik­ke. Der­til er de tre grup­pe­mod­stan­de­re for stær­ke. Men når det er sagt, skal det dan­ske hold vi­de­re fra pulj­en, før slut­run­den er god­kendt. Ta­len­tet i trup­pen er for stort til at stil­le sig til­freds med min­dre.

I da­gens BT slår hol­dets stør­ste pro­fi l, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, da og­så én ting fast. For ham hand­ler det kom­men­de U21- EM kun om én ting. Om at løft e tro­fæ­et til sidst. Det er nye – men vel­kom­ne to­ner – fra en dansk fod­bold­spil­ler. Det­te hold tror på, at man kan ta­ge til Tjek­ki­et og vin­de he­le skid­tet. De tror på sig selv og på hin­an­den. Og­så me­re end an­dre lands­hold før dem. DET KOM­MEN­DE U21- EM kan bli­ve en oa­se for dansk fod­bold midt i dår­li­ge eu­ro­pæ­i­ske re­sul­ta­ter på klub­plan, en Su­per­liga- sæ­son un­der mid­del og et A- lands­hold med svin­gen­de kva­li­tet og re­sul­ta­ter. Det er må­ske et stort pres at læg­ge på en fl ok 20- 21- åri­ge dren­ge, men Jess Thorups hold kan – med off en­sivt spil og go­de re­sul­ta­ter – pu­ste ny luft ind i dansk fod­bold i de kom­men­de uger. Til­trængt ny luft .

Dansk fod­bold har brug for et se­xet lands­hold, brug for glæ­de, kre­a­ti­vi­tet og sto­re am­bi­tio­ner. Det kan det kom­men­de EM- hold bi­dra­ge med.

Jeg glæ­der mig til de kom­men­de uger i Tjek­ki­et. Jeg hå­ber, I gør det sam­me. Jeg glæ­der mig til at se et dansk lands­hold, hvor det er til­ladt at drøm­me om guld. Det får vi sjæl­dent lov til. Men det gør vi nu. Lad os ny­de det alt det, vi kan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.