JESS, WE CAN!

Tro­en på dansk suc­ces ved det kom­men­de U21- EM er stor blandt land­stræ­ner Jess Thorups ud­valg­te dren­ge. Hå­bet er at gå vi­de­re fra grup­pen. Til en for­an­dring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - THORUPS UD­VALG­TE Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk DAN­MARKS KAM­PE VED EM- SLUT­RUN­DEN

Tag li­ge et kig på Jess Thorups off en­si­ve ud­valg på det dan­ske U21- lands­hold. Pio­ne Si­stos dri­blin­ger, Vik­tor Fi­s­chers gli­den­de drev med bol­den, Pi­er­reE­mi­le Højb­jergs frem­skud­te bryst og Yus­suf Poul­sens enor­me po­wer.

Det er et lands­hold med un­der­hol­den­de ty­per. Et lands­hold med kæm­pe po­ten­ti­a­le for fl ot fod­bold og dri­blin­ger. Og så er hver­ken kva­li­fi ka­tions­top­sco­rer Las­se Vi­gen, OB- drib­le­ren Ras­mus Falk, AaB- pro­fi len Ni­co­laj Thomsen el­ler FCN- kraft kar­len Uff e Bech nævnt.

Når Dan­mark 17. ju­ni spil­ler åb­nings­kamp ved U21EM i Tjek­ki­et, kan vi der­for for­ven­te os at se nye dar­lings. Spil­le­re, der nok kom­mer til at for­me A- lands­hol­det frem­over. Et de­ci­de­ret se­xet lands­hold, som spil­ler­ne selv be­teg­ner det. Hå­bet le­ver.

» Der er rig­tig man­ge af vo­res spil­le­re, der kan no­get på egen hånd; der kan af­gø­re kam­pe selv og kan li­de at sco­re mål. Så ja, det er lidt en se­xet trup, « si­ger Yus­suf Poul­sen og til­fø­jer:

» Vi har rig­tig, rig­tig man­ge go­de spil­le­re, og jeg tror og­så, at det bli­ver svært for Jess ( Thorup, U21- land­stræ­ner, red.) at sæt­te en start- 11’ er. Der er nog­le, der kom­mer til at bli­ve skuff ede, for der er rig­tig man­ge med rig­tig høj kva­li­tet. «

In­gen Lucas Andersen

U21- land­stræ­ner Jess Thorup har haft så stor en off en­siv buff et at spi­se af, at han al­le­re­de var mæt, in­den han nå­e­de til Lucas Andersen, der er star­tet in­de i 19 kam­pe for Ajax i den­ne sæ­son, og Mads Hvil­som, der er top­sco­rer i Su­per­liga­en. Der­for har Jess Thorup da og­så selv ap­pe­tit på no­get spr­ud­len­de fod­bold.

» Det er vel okay at kal­de det en se­xet trup. Der er ind fra si­den kom­met nog­le spil­le­re som ek­sem­pel­vis Pio­ne Si­sto og Vik­tor Fischer, som ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret en del af hol­det. De gør, at vi har no­get X- fak­tor, der be­ty­der, at vi kan no­get an­det end med nog­le af de spil­le­re, vi har haft tid­li­ge­re. Det er og­så no­get af det, man skal bru­ge i en slut­run­de. Vi skal sco­re mål, og vi skal kun­ne nog­le lidt ek­stra­or­di­næ­re ting, « si­ger Jess Thorup.

17. JU­NI, KL. 18.00, EDEN ARE­NA, PRAG:

Tjek­ki­et - Dan­mark

20. JU­NI, KL. 20.45, EDEN ARE­NA, PRAG:

Tys­kland - Dan­mark

23. JU­NI, KL. 20.45, GENERALI ARE­NA, PRAG:

Dan­mark- Ser­bi­en

fra de to grup­per mø­des i se­mi­fi na­ler­ne, der spil­les 27. ju­ni og er sam­ti­dig kva­li­fi ce­ret til OL i Rio de Ja­neiro i 2016. Hvis Eng­land ik­ke er blandt de fi re se­mi­fi na­li­ster, spil­ler de to lan­de, der en­der som num­mer tre i de to grup­per om en bil­let til OL.

Prag 30. ju­ni på Eden Are­na.

DE TO BED­STE

FI­NA­LEN SPIL­LES I

Hvor langt kan den­ne for­mode­de spr­ud­len­de off en­siv så brin­ge Dan­mark? Her er der – na­tur­lig­vis – for­skel på ung­dom­mens fræk­hed og den er­far­nes på­pas­se­lig­hed.

» Vi skal der­ned og tro på, at vi kan løft e tro­fæ­et. For hvis ik­ke vi tror på, at vi kan, sker det hel­ler ik­ke. Selv­føl­ge­lig tror vi på, at det kan la­de sig gø­re. Vi har sat en mål­sæt­ning om at gå vi­de­re fra grup­pen, så det er vo­res før­ste mål, og det er det, vi går 100 pro­cent eft er, « si­ger Yus­suf Poul­sen.

Må­de­hol­den træ­ner

De se­ne­ste to gan­ge, Dan­mark har væ­ret med ved U21EM, er det ble­vet til en sid­ste­plads i grup­pen: i 2006 med Ni­ck­las Bendt­ner, Da­ni­el Ag­ger og Thomas Ka­h­len­berg som de stør­ste pro­fi ler og i 2011, da Chri­sti­an Erik­sen, An­dreas Bjel­land, Ni­co­lai Jør­gen­sen og co. skuff ede på hjem­me­ba­ne.

Af sam­me år­sag er Jess Thorup er no­get me­re må­de­hol­den i sin ud­mel­ding.

» Det vil­le væ­re for stor en mund­fuld at snak­ke os op som fa­vo­rit­ter. Når jeg er ne­de i UE­FA kan jeg godt mær­ke på de an­dre na­tio­ner, at Dan­mark med fem en halv mil­li­o­ner ind­byg­ge­re bli­ver reg­net for at væ­re ’ pie­ce of ca­ke’ ( en nem ud­for­dring, red.). De ser ik­ke os som en ret stor fod­bold­na­tion. Jeg vil ik­ke stå og ta­ge un­der­dog- rol­len, for jeg har selv sagt, at vi skal vi­de­re fra grup­pen, men det er nu, vi har mu­lig­he­den for at gå ned og mod­be­vi­se de an­dre. At vi og­så kan ta­len­t­ud­vik­le i Dan­mark, « si­ger Jess Thorup.

Dan­mark er kom­met i grup­pe med vært­s­na­tio­nen Tjek­ki­et, Tys­kland og Ser­bi­en.

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.