Søv­nig - men trod­sig

Ni­ck­las Bendt­ner stemp­le­de i går ind i lands­holds­lej­ren med tun­ge øjen­låg – og en sva­da til den dan­ske pres­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SØV­NIG TOP­SCO­RER Las­se Vø­ge og Sø­ren Hang­høj Kristensen lavg@ spor­ten. dk og srkr@ spor­ten. dk Fo­to: Claus Bech

Det var be­stemt for­stå­e­ligt, at Ni­ck­las Bendt­ner så en anel­se kla­tø­jet ud, da han i går mor­ges mød­te op i lands­hol­dets træ­nings­lejr i Hels­in­gør, hvor han slut­te­de sig til en min­dre grup­pe af an­dre ud­land­sprof­fer, der har tyv­star­tet for­be­re­del­sen til de kom­men­de land­skam­pe.

Bendt­ner hav­de brugt we­e­ken­den på at fejre Wol­fsburgs tri­umf i po- kal­fi­na­len mod Dort­mund lør­dag af­ten, og an­gri­be­ren lag­de ik­ke skjul på, at dy­ner­ne i går trak me­re i ham end de let­te bol­dø­vel­ser på ba­nen i Hels­in­gør. Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen in­si­ste­re­de dog på at se sin nøg­le­spil­ler an.

» Jeg an­kom klok­ken to i nat, så jeg spurg­te, om det var mu­ligt at ven­te med at træ­ne til i mor­gen ( i dag, red.) og even­tu­elt træ­ne ons­dag, hvor de an­dre har fri. Men det var ik­ke mu­ligt. Så det er fint nok. Jeg har ik­ke no­get pro­blem med at træ­ne. Men man er ba­re lidt træt, « sag­de Bendt­ner til BT.

Tavs om frem­ti­den

An­gri­be­ren har ik­ke få­et me­get spil­le­tid i lø­bet af sin før­ste sæ­son i Wol­fsburg, og ryg­ter­ne om­kring et som­mer­skif­te er ta­get til, især ef­ter lands­hol­det. Jeg vil og­så ger­ne ta­le om, hvor­dan det var at vin­de po­ka­len. Men el­lers har jeg ik­ke så me­get at si­ge om si­tu­a­tio­nen i Wol­fsburg. «

Pres­sen dig­ter

Til gen­gæld kom tun­gen an­der­le­des på gled, da den frem­mød­te pres­se spurg­te ind til an­gri­be­rens se­ne­ste pe­ri­o­de i Wol­fsburg.

Bendt­ner var ik­ke til­freds med, at hans syg­doms­af­bud til et fan- ar­ran­ge­ment hav­de ramt de dan­ske over­skrif­ter. En util­freds­hed, som han blandt an­det har gi­vet ud­tryk for på de so­ci­a­le me­di­er.

» Jeg skrev, at hvis folk tro­e­de, at jeg meld­te mig syg med vil­je for at slip­pe for et fan- ar­ran­ge­ment, er de sinds­sy­ge. Men det er ik­ke no­get nyt, at I er go­de til at dig­te. Og spe­ci­elt når det kom­mer til mig, så kan hi­sto­ri­er­ne hur­tigt få ben at lø­be på, « sag­de Bendt­ner til TV2.

Men sva­da­en stop­pe­de ik­ke der. Bendt­ner men­te og­så, at dår­lig om­ta­le af ham in­di­rek­te kom­mer til at gå ud over an­dre men­ne­sker, da hans vel­gø­ren­heds­ar­ran­ge­men­ter li­der un­der de kri­ti­ske hi­sto­ri­er.

» I ( me­di­er­ne, red.) har en magt til at væ­re go­de el­ler on­de. Og i det her til­fæl­de har I væ­ret med til at gø­re no­get dår­ligt for an­dre men­ne­sker – ik­ke kun for mig. Jeg har væ­ret med i ga­met i lang tid, så jeg kan nem­me­re ta­ge det. Man skal må­ske tæn­ke sig om, in­den man skri­ver no­get. «

Man­dag mø­der Ni­ck­las Bendt­ner og re­sten af A- lands­hol­det Mon­te­ne­gro i en test­kamp in­den næ­ste we­e­kends vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Ser­bi­en.

Ni­ck­las Bendt­ner slap ik­ke for gårs­da­gens træ­ning med lands­hol­det, selv­om an­gri­be­ren var træt ef­ter at ha­ve fejret po­kal­tri­um­fen med Wol­fsburg i we­e­ken­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.