’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Ol­sen

Hvis vi ik­ke må bru­ge de hjem­li­ge spil­le­re, kom­mer jeg til at bru­ge de uden­land­ske og U21- spil­ler­ne. El­lers må vi fin­de nog­le an­dre løs­nin­ger

Og iføl­ge Mor­ten Ol­sen er det sta­dig uvist, hvor man­ge af Superligaens spil­le­re lands­hol­det får stil­let til rå­dig­hed til kam­pen mod Mon­te­ne­gro.

» Hvis vi ik­ke må bru­ge de hjem­li­ge spil­le­re, kom­mer jeg til at bru­ge de uden­land­ske og U21- spil­ler­ne. El­lers må vi fin­de nog­le an­dre løs­nin­ger, « ud­tal­te Mor­ten Ol­sen iføl­ge sn. dk.

Si­tu­a­tio­nen er iføl­ge Mor­ten Ol­sen ik­ke op­ti­mal, for­di U21- lands­hol­det spil­ler mod Sve­ri­ge blot tre da­ge ef­ter kam­pen mod Mon­te­ne­gro, og fru­stra­tio­nen ly­ser ud af land­stræ­ne­ren.

» Jeg kan sag­tens stil­le hold, men det går ud over U21- lands­hol­det. Der er ik­ke an­dre, « som Mor­ten Ol­sen på­pe­ge­de og fort­sat­te:

» Det ene­ste, jeg kan si­ge, er, at man skal ar­bej­de re- spekt­fuldt over for hin­an­den. Vi har på A- lands­hol­det gen­nem ti­der­ne spa­ret spil­le­re, hvis vo­res klub­ber har væ­ret med i Eu­ro­pa i de­cem­ber. Hvis vo­res klub­ber er over­vin­tret – som det så smukt hed­der – og skul­le spil­le i Eu­ro­pa i fe­bru­ar, har vi hel­ler ik­ke ud­ta­get dem til liga­lands­hol­det i ja­nu­ar. «

Skal hjæl­pe hin­an­den

Dan­mark mø­der Mon­te­ne­gro 8. ju­ni på Vi­borg Sta­dion, mens U21- lands­hol­det spil­ler mod Sve­ri­ge 11. ju­ni på Lyng­by Sta­dion som en del af for­be­re­del­ser­ne frem mod U21- EM i Tjek­ket. Og Mor­ten Ol­sen op­for­drer til sam­ar­bej­de mel­lem lands­hol­det og klub­ber­ne.

» I et lil­le land som vo­res skal vi da hjæl­pe hin­an­den, så det går godt for bå­de klub­ber og A- lands­hol­det. Nu har vi end­da sam­ti­dig et U21hold, som får en dår­li­ge­re for­be­re­del­se. «

Lands­hol­det er i øje­blik­ket sam­let i Hels­in­gør frem mod EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ser­bi­en 13. ju­ni i Par­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.