Mor­ten cro­ne Se­jers­bøl, fod­bol­dre­dak­tør på BT

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Hvad vil du hu­ske årets Su­per­liga for? Om nog­le år vil jeg for­ment­lig hu­ske sæ­so­nen for, at det var året, da FC Midtjyl­land en­de­lig blev me­ster, og Da­ni­el Ag­ger vend­te hjem. FC Midtjyl­lands mester­skab var ik­ke ba­re fl ot og su­verænt, men gjor­de og­så en spi­ren­de for­tæl­ling om fj end­ska­bet til FC Kø­ben­havn me­get nær­væ­ren­de. Ag­ger vil jeg hu­ske, for­di han selv­føl­ge­lig er det stør­ste navn, der er kom­met hjem si­den Bri­an Laud­rup. Hvad har væ­ret årets po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve over­ra­skel­se? Ho­bro er uden tvivl den mest po­si­ti­ve over­ra­skel­se. Spil­le­mæs­sigt gjor­de hol­det det im­po­ne­ren­de fl ot, og he­le hi­sto­ri­en om de her halv­tidsproff er og de­res sam­men­hold, der blev så frem­ra­gen­de be­skre­vet i DRs do­ku­men­tar­ud­sen­del­se og uge eft er uge be­kræft et i Su­per­liga­en, var ek­stremt char­me­ren­de.

FC Kø­ben­havn var læn­ge­re fra FC Midtjyl­land, end jeg hav­de tro­et. Det lyk­ke­des al­drig Stå­le Sol­bak­ken at fi nde form­len for mål, og de off en­si­ve ind­køb og le­je­spil­le­re blev al­drig til for­stærk­nin­ger. Har der væ­ret for lidt spæn­ding i år? Jeg vil­le ger­ne ha­ve haft me­re spæn­ding om gul­det. Jo læn­ge­re, der er tvivl om, hvem der vin­der, de­sto læn­ge­re er der grund til at føl­ge med, og de­sto stør­re pres bli­ver de in­vol­ve­re­de hold ud­sat for. Det vil na­tur­lig­vis styr­ke ni­veau­et. Nedryk­nings­kam­pen end­te jo med at få liv til det næst­sid­ste, da Es­b­jerg og FC Vestsjæl­land mød­tes i en vir­ke­lig spæn­den­de kamp. I vir­ke­lig­he­den tror jeg, det var okay for kva­li­te­ten af nog­le kam­pe, at Sil­ke­borgs nedryk­ning var en re­a­li­tet så tid­ligt, for­di det var be­fri­en­de for en del klub­ber, at der i hvert fald ik­ke var to nedryk­nings­plad­ser at spil­le om. Vil et slut­spil æn­dre på det? Jeg har før væ­ret mod­stan­der af et slut­spil, men jeg tror, det er på ti­de at kig­ge på struk­tu­ren for at genop­fi nde in­ter­es­sen for Su­per­li- ga­en, og jeg er ik­ke læn­ge­re sik­ker på, at en li­geud- struk­tur er så vig­tig, som jeg tid­li­ge­re har syn­tes. Vi skal nok læ­re at for­stå, hvor­dan tur­ne­rin­gen hæn­ger sam­men. Så ja. Lad os da få et slut­spil. Hvil­ken ka­rak­ter vil du gi­ve årets su­per­liga på en ska­la fra 1- 10? Den får et 5- tal. Der har væ­ret for man­ge dår­li­ge kam­pe, for lav kva­li­tet i for man­ge trup­per, og for man­ge klub­ber der var til­fred­se med at over­le­ve. Jeg vil hel­le­re se en sæ­son, hvor tre- fi re klub­ber re­elt kan kæm­pe med om mester­ska­bet, og hvor ot­te- ni klub­ber kan til­la­de sig fra start at gå eft er me­dal­jer og Eu­ro­pa Cup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.