SPÆN­DING

BT - - ALKA SUPERLIGA - Fo­to: Hen­ning Bag­ger

TTIIRRSSDDAAGG 2 2. J. U JNUIN 2I0 210515 fod­bold­kam­pe på di­ver­se sta­dio­ner i den­ne sæ­son. Og jeg har set man­ge hold, der har haft svært ved at få det til at fun­ge­re. Det er vel kun FC Midtjyl­land, Ho­bro og til dels Ran­ders, der kan væ­re så­dan rig­tig til­fred­se med sæ­so­nen. De to først­nævn­te træk­ker mig li­ge præ­cis på et fi re­tal. Uden dem hav­de det væ­ret en de­ci­de­ret dår­lig sæ­son. Hvad for­ven­ter du dig af næ­ste sæ­son? Næ­ste sæ­son kan kun bli­ve bed­re. I bun­den får vi to hold op med dyg­ti­ge spil­le­re, et stort po­ten­ti­a­le og en in­fra­struk­tur, der lover bed­re, end dem vi si­ger far­vel til. I top­pen ser jeg et klart bed­re ding, hvor me­get af det ret hur­tigt blev af­gjort. Søn­derjy­ske kla­re­de frisag usæd­van­lig tid­ligt, og det blev kun spæn­den­de i bun­den, for­di Es­b­jerg stiv­ne­de. Det har des­u­den væ­ret en sæ­son med for få mål, hvor det kun er FC Midtjyl­land, der har sco­ret ri­ge­ligt. Des­u­den har der væ­ret for få pro­fi ler i sæ­so­nen. Det er nær­mest kun Pio­ne Si­sto, der har haft x- fak­tor, og han har end­da væ­ret ska­det det me­ste af for­å­ret. Hvad for­ven­ter du dig af næ­ste sæ­son? FCK bli­ver væ­sent­lig bed­re næ­ste år. Spil­ler­ne er ble­vet spil­let bed­re sam­men, og de har lært kon­cep­tet at ken­de. Jeg vil umid­del­bart FCK- hold i næ­ste sæ­son, og og­så Brønd­by kan læg­ge på. De har nog­le spæn­den­de un­ge spil­le­re på vej frem i ek­sem­pel­vis Chri­sti­an Nør­gaard og An­drew Hjulsa­ger. Sam­ti­dig vil FC Midtjyl­land ik­ke fal­de sam­men, som AaB gjor­de det i den­ne sæ­son. Så vi kan få en rig­tig spæn­den­de Su­per­liga- top med tre stær­ke hold. Og hvem ved – må­ske en out­si­der. me­ne, at FCK er fa­vo­rit, men det afh æn­ger me­get af, hvor­dan FC Midtjyl­lands trup ser ud, når den nye sæ­son går i gang. Vi får og­så nog­le hold op med me­re kva­li­tet. AGF og Vi­borg har Su­per­liga- fa­ci­li­te­ter, og de er så sto­re fod­bold­klub­ber, at de ik­ke er stør­re nedryk­nings­kan­di­da­ter end Søn­derjy­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.