Sø­ren Hang­høj, fod­bold­kom­men­ta­tor på BT

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Hvad vil du hu­ske årets Su­per­liga for? Jeg kun­ne bå­de si­ge det su­veræ­ne mester­skab til FC Midtjyl­land og Da­ni­el Ag­gers sto­re hjem­komst til dansk fod­bold og Brønd­by. Men jeg væl­ger at gå med Ho­bro. Det ind­tryk, den klub har gjort på mig i lø­bet af det se­ne­ste år, er uud­s­let­te­ligt. Ju­be­len når hol­det vandt, do­ku­men­ta­ren på DR i eft er­å­ret, hvor vi kom helt tæt på dem – og en lil­le dansk klub som glo­balt fæ­no­men. Det er for mig sæ­so­nens stør­ste hi­sto­rie. Hvad har væ­ret årets po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve over­ra­skel­se? Jeg vil ta­ge to af hver, men in­gen af dem er ra­ketvi­den­skab. De po- si­ti­ve over­ra­skel­ser er FC Midtjyl­lands over­be­vi­sen­de mester­skab og Ho­bros fan­ta­sti­ske re­sul­ta­ter og over­le­vel­se. De ne­ga­ti­ve er til gen­gæld Sil­ke­borgs elen­dig­hed og mang­len på en rig­tig ud­for­drer til FC Midtjyl­land. Her bør især FC Kø­ben­havn skam­me sig lidt, når man kig­ger sig i spej­let. Har der væ­ret for lidt spæn­ding i me­dal­je­kam­pen samt nedryk­nings­plad­ser­ne? Ja. Det har der uden tvivl. Jeg har sav­net den kil­den­de for­nem­mel­se i krop­pen, jeg har haft an­dre år, når det he­le sner­per til i maj må­ned. Den har væ­ret en man­gelva­re, for­di mester­ska­bet har væ­ret af­gjort he­le for­å­ret, og nedryk- nin­gen næ­sten har det sam­me. En kamp som den i søn­dags mel­lem Es­b­jerg og FC Vestsjæl­land måt­te der ger­ne væ­re fl ere af. Vil et slut­spil æn­dre på det? Jeg har tid­li­ge­re væ­ret lidt for­be­hol­den over for et slut­spil. Men den­ne sæ­son har væ­ret med til at svin­ge pen­du­let i den mod­sat­te ret­ning. Nu er al­le sæ­so­ner ik­ke li­ge så spæn­dings­for­lad­te, som den vi net­op har set. Men et slut­spil vil mini­me­re ri­si­ko­en for fl ere sæ­so­ner som den­ne. Hvil­ken ka­rak­ter vil du gi­ve årets su­per­liga på en ska­la fra 1- 10? 4. Jeg har set rig­tig man­ge dår­li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.