Pe­ter Sø­ren­sen, BTs su­per­liga­eks­pert

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Hvad vil du hu­ske årets Su­per­liga for? Det var året, hvor bå­de FC Kø­ben­havn og Brønd­by me­get tid­ligt var langt fra at vin­de guld. Ind­til gul­det blev sik­ret, var FC Midtjyl­land tæt på at væ­re alt­do­mi­ne­ren­de. Det plet­ter la­ge­net en smu­le, at FC Midtjyl­land eft er kam­pen mod FC Kø­ben­havn er gå­et me­get ned i ka­den­ce. Der­for har for­skel­len mel­lem FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land væ­ret stør­re, end slut­stil­lin­gen vi­ser. Men FC Kø­ben­havn får sølv og vin­der po­ka­len og vi­ser go­de tak­ter mod slut­nin­gen af sæ­so­nen. Hvad har væ­ret årets po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve over­ra­skel­se? Den stør­ste over­ra­skel­se er, at Ho­bro kla­re­de sig på den må­de, som man gjor­de. Hol­det var al­le­re­de tid­ligt ude af nedryk­nings­kam­pen.

Det er ne­ga­tivt, at der er for få af bund­hol­de­ne, der har over­ra­sket po­si­tivt. Med und­ta­gel­se af Ho­bro selv­føl­ge­lig. Det er gå­et næ­sten, som man kun­ne for­ud­si­ge. At Sil­ke­borg og FC Vestsjæl­land ryk­ker ned, og Søn­derjy­ske har blan­det sig i bun­den er ik­ke no­get over­ra­sken­de. Der ple­jer at væ­re fl ere over­ra­skel­ser. Har der væ­ret for lidt spæn­ding i år? Ja, det sy­nes jeg. Med FC Kø­ben­havns dår­li­ge start på sæ­so­nen og FC Midtjyl­lands go­de ev­ne til at hol­de kø­ben­hav­ner­ne væk for­svandt spæn­din­gen ret hur­tigt. Der har re­elt kun væ­ret spæn­ding om tred­je- fj er­de plad­sen, og det er for ke­de­ligt. Vil et slut­spil æn­dre på det? Ja, for med et slut­spil vil der kom­me no­get spæn­ding. Li­ge­som i søn­da­gens kamp mel­lem Es­b­jerg og FC Vestsjæl­land. Hvis vi får et slut­spil, åb­ner det for en ner­ve, og det gør kam­pe­ne me­re un­der­hol­den­de. Hvil­ken ka­rak­ter vil du gi­ve årets su­per­liga på en ska­la fra 1- 10? 4. Man har skul­le le­de eft er spæn-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.