CON­TA­DORS KRIN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DEN SVÆ­RE DOUBLE Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk Kim Ples­ner

3.486 ki­lo­me­ter. Årets Giro d’Ita­lia har væ­ret hi­sto­risk hård, men langt fra kun på grund af eta­per­nes læng­de. Ryt­ter­ne har gi­vet den fuld pe­dal de fle­ste da­ge, og så­dan no­get tæ­rer på kræf­ter­ne - især for klas­se­ments­ryt­te­re som Tin­kof­fSaxos Al­ber­to Con­ta­dor.

Spa­ni­e­ren vandt Giro d’Ita­lia, som han og­så slut­te­de øverst på po­di­et i i 2008. Må­let for Al­ber­to Con­ta­dor har helt til­ba­ge fra før sæ­so­nen og fy­rin­gen af team- ma­na­ger Bjar­ne Ri­is væ­ret at vin­de ’ The Double’ - en sejr i bå­de Giro­en og Tou­ren. Det er ik­ke lyk­ke­des no­gen, si­den Marco Pan­ti­ni gjor­de det i do­pin­gå­ret 1998.

Men ud­for­drin­ger­ne ven­ter for­u­de i skik­kel­se af le­gen­da­ri­ske Tour de Fran­ce­tin­der som Col du Tour­ma­let, Col du Ga­li­bi­er og Col du Glan­don. Læg der­til, at Con­ta­dors tre stør­ste kon­kur­ren­ter i Tou­ren - Nairo Qu­in­ta­na, Chris Froo­me og sid­ste års vin­der af det fran­ske cy­kel­løb, Vin­cen­zo Ni­ba­li - ik­ke har stres­set krop­pen med Giro d’Ita­lia, men i ste­det for­be­re­der sig med min­dre kræ­ven­de løb som Critérium du Dauphiné.

Har dis­po­ne­ret kræf­ter­ne

Selv­om op­tak­ten til Tou­ren har væ­ret nø­je plan­lagt for Al­ber­to Con­ta­dor, så for­ud­ser Kim Ples­ner, in­de­ha­ver af cy­kel­ma­ga­si­net Vel­or­o­pa, at reg­nin­gen bli­ver be­talt i Tour de Fran­ce.

» Han kan godt nå at bli­ve klar, så han kø­rer et godt cy­kel­løb, men jeg tror ik­ke, at Con­ta­dor vin­der Tou­ren. Det kan umu­ligt und­gås, at Giro­en sid­der i krop­pen til den tid, « si­ger Kim Ples­ner.

På næst­sid­ste eta­pe i Giro d’Ita­lia tab­te Al­ber­to Con­ta­dor to mi­nut­ter og 35 se­kun­der til Asta­nas Fa­bio Aru. Det var langt fra nok til at pil­le ved Con­ta­dors pla­ce­ring øverst på po­di­et, men Oleg Tin­ko­vs guldfugl gik helt i stå på vej mod top­pen af Col­le del­le Fi­ne­stre og vi­ste sto­re svag­heds­tegn.

Ru­ne Lar­sen, di­rek­tør i det dan­ske fir­ma Aim High, der blandt an­dre ar­bej­der med at op­ti­me­re Jakob Fuglsangs form og sør­ger for træ­nings­plan­læg­nin­gen for den dan­ske Asta­na- ryt­ter, an­er­ken­der, at Con­ta­dor så træt ud. Men for ham at se kør­te Con­ta­dor kal­ku­le­ret i Giro­en.

» Det er gæt­te­ri­er, men det er alt­af­gø­ren­de i for­hold til vin­der­chan­cer­ne i Tou­ren, at Con­ta­dor har dis­po­ne­ret med si­ne kræf­ter. Det tror jeg, han har gjort. Er Con­ta­dor der­i­mod kom­met alt for ud­mat­tet ud af Giro­en, kan han me­get vel kom­me til at be­ta­le en høj pris i Frank­rig, « si­ger Ru­ne Lar­sen.

Sli­der men­talt

Det er ik­ke kun på den fy­si- ske front, at en grand tour som Giro d’Ita­lia kan mær­kes. Og­så men­talt sli­der det, me­ner Ru­ne Lar­sen, og i det syns­punkt bli­ver han bak­ket op af Eu­rosports cy­kel­kom­men­ta­tor, Thomas Bay.

» Det stør­ste pro­blem er at væ­re men­talt fo­ku­se­ret to grand tours i træk. Det er ek­stremt hårdt for klas­se­ments­ryt­ter­ne, for­di de selv på de fla­de eta­per skal kæm­pe for at sid­de for­re­st i fel­tet. Hvis Con­ta­dor lyk­kes med at vin­de Tou­ren, har han gjort no­get svært og me­get ek­stra­or­di­nært, « si­ger Thomas Bay.

Al­ber­to Con­ta­dor har en en­kelt gang kørt Giro­en og Tou­ren i sam­me sæ­son. I 2011 vandt han Giro­en og blev num­mer fem i Tou­ren, men beg­ge pla­ce­rin­ger fik han se­ne­re fra­ta­get som føl­ge af en do­ping­dom.

Tour de Fran­ce be­gyn­der 4. juli i Utre­cht i Hol­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.