FAR­VEL KRI­SE

Si­den han i 2011 blev snydt for mil­li­o­ner har Sø­ren Kjeld­sen kæm­pet for at kom­me til­ba­ge. Det kom han søn­dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OPREJS­NING Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Den dan­ske gol­f­spil­ler fra Nord­jyl­land Sø­ren Kjeld­sen vandt søn­dag sin før­ste tur­ne­rings­sejr i seks år på den eu­ro­pæ­i­ske tour med sej­ren i Irish Open. Der­med kun­ne han læg­ge fle­re års kamp med en dyb per­son­lig kri­se bag sig.

» Det var stres­sen­de, at al­le faldt den for­ker­te vej, og jeg føl­te, at det her var min tur­ne­ring at ta­be. Hvis jeg ik­ke hav­de vun­det her, vil­le jeg vir­ke­lig ha­ve for­spildt en chan­ce, « si­ger Sø­ren Kjeld­sen da­gen der­på til BT.

I 2011 blev gol­f­spil­le­ren ramt af en stor per­son­lig kri­se, da hans go­de ven og ma­na­ger, Sø­ren Broberg Johansen, snød Sø­ren Kjeld­sen for he­le hans op­spa­ring på godt tre mil­li­o­ner kro­ner. Et stort tab bå­de men­talt og ma­te­ria- li­stisk for Kjeld­sen, der in­den søn­da­gens sejr var fal­det ned som num­mer 303 i ver­den.

Kri­se som mo­ti­va­tion

Si­den er men­tal­træ­ner Ar­ne Ni­els­son ble­vet til­knyt­tet igen, og for tre uger si­den skif­te­de Kjeld­sen sin cad­die ud.

» Sø­ren er en mand, der vi­ser men­ne­sker til­lid. Han mø­der en mand, som rent ud sagt er et røv­hul, der mis­bru­ger Sø­rens til­lid, og bru­ger ham som en god ven. Så får Sø­ren et knæk. Jeg sag­de til ham ef­ter sej­ren, at det her luk­ker han nu. Alt det, han har bak­set med, luk­ke­de han søn­dag. Nu er det spil­let, det gæl­der. Men han har kun­ne bru­ge det til at si­ge: ’ Nu jeg skal kraf­te­der­me vi­se, at jeg kan kom­me til­ba­ge’, « si­ger Ar­ne Ni­els­son om, hvor­dan Sø­ren Kjeld­sen kun­ne bru­ge kri­sen i sin kamp til­ba­ge til gol­f­spor­tens eli­te.

Det be­kræf­ter Kjeld­sen:

» Al den stæ­dig­hed og vil­je, som jeg vi­ser i om­spil­let, har

Sø­ren rundt på gul­vet. Så fø­lel­ser­ne sid­der helt ude på tø­jet. Så det er dej­ligt at gi­ve et kram til dem, man hol­der af, « si­ger en træt – men glad – Sø­ren Kjeld­sen.

Glad men­tal­træ­ner

Ik­ke si­den 2009 i Open de An­da­lucía i Se­vil­la har Sø­ren Kjeld­sen smagt den sø­de smag af guld.

Der­for ram­te det og­så Ar­ne Ni­els­son dybt i hjer­tet, da Sø­ren Kjeld­sen en­de­lig fik sin sejr i hus.

» Jeg sad og tu­de­de, da jeg så ham vin­de. Jeg ved, hvor stor en sejr, det her er for ham og hans fa­mi­lie, « si­ger han.

Sø­ren Kjeld­sen er med Irish Open- sej­ren ryk­ket 103 plad­ser frem på ver­dens­rang­li­sten og kva­li­fi­ce­ret til Ma­jor- tur­ne­rin­gen Bri­tish Open i juli. Men først gæl­der det Nor­dea Ma­sters, hvor Sø­ren Kjeld­sen ger­ne vil stå øverst igen.

» Nu har jeg få­et smag for det, så det kun­ne da væ­re fedt at stå der igen, « si­ger han.

Så­dan ser man ud, når man li­ge har vun­det sin før­ste tur­ne­rings­sejr i seks år. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.