Mystisk spil

Nan­tes drop­per at hen­te AaBs Ni­co­laj Thomsen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPIN Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

AaB med­del­te i går, at for­hand­lin­ger­ne med en uden­land­sk klub om et salg af of­fen­siv­spil­le­ren Ni­co­laj Thomsen er brudt sam­men og indstil­let.

Den uden­land­ske klub er fran­ske Nan­tes, og Ni­co­laj Thom­sens for­li­ste over­gang er et ek­sem­pel på, hvor kom­pli­ce­ret en stør­rel­se trans­fer­vin­du­et og spil­ler­hand­ler kan væ­re i mo­der­ne fod­bold.

Klub­ber­ne var stort set eni­ge om en pris på 15 mil­li­o­ner kro­ner plus bonus­ser – en flot trans­fer­sum for AaB for en spil­ler med kon­trakt frem til ud­gan­gen af 2016 og det sam­me for fransk­mæn­de­ne, der i gi­vet fald vil­le sik­re sig en spil­ler før det U21- EM, der ven­ter om to uger i Tjek­ki­et.

En tur­ne­ring hvor stær­ke præ­sta­tio­ner helt ind­ly­sen­de kan sen­de un­ge spil­le­res pris på him­mel­fart. Med for­vent­ning om vi­de­re ud­vik­ling i den fy­sisk og taktisk stær­ke­re fran­ske liga så Nan­tes et vi­de­resalgs­po­ten­ti­a­le i dan­ske­ren på sigt – li­ge ind­til det gik op for sport­s­di­rek­tør Ki­ta, at dan­ske­ren har et dår­ligt øje.

Dovent øje

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015 Ni­co­laj Thomsen ser ik­ke godt på det ene øje. Det er ’ dovent’ og er en med­født ska­vank, men da Nan­tes op­da­ge­de det, øn­ske­de klub­ben ik­ke læn­ge­re at ind­fri AaBs pris­krav.

Når en fransk klub kø­ber en spil­ler, skal det fran­ske fod­bold­for­bund god­ken­de over­gan­gen – at den er sund­heds­mæs­sig og der­med for- sik­rings­mæs­sig for­svar­lig.

Nan­tes tviv­ler på, at for­bun­det vil god­ken­de dan­ske­rens ’ han­di­cap’ og vil der­for ik­ke be­ta­le 15 mil­li­o­ner kro­ner med den uvis­hed. Des­u­den vil Thomsen stå Nan­tes dyrt i for­sik­rin­ger, da der er reg­ler, der si­ger, at hvis Thomsen skul­le kom­me galt af sted og ska­de en mod­stan­der, vil han og Nan­tes stå an­der­le­des an­strengt for­sik­rings­mæs­sigt, da det er en med­født ska­vank.

Men sund­heds- og for­sik­rings­ar­gu­men­ter er kom­ma­er i det sam­le­de reg­ne­styk­ke. Det er for­hand­lings- spin fra Nan­tes, der er ble­vet over­ra­sket over det dov­ne øje og nu er nervø­se for at hav­ne i de lo­ka­le over­skrif­ter af de for­ker­te år­sa­ger.

Be­kym­re­de fransk­mænd

Nan­tes er der­u­d­over be­kym­ret for, om Thom­sens ra­ske øje på sigt vil be­la­stes og for­vær­res, for­di det ra­ske øje ’ over­be­la­stes’. Fransk­mæn­de­ne ser og­så med be­kym­ring på mu­lig­he­der­ne i frem­ti­den for at sæl­ge dan­ske­ren vi­de­re til en stør­re klub, når syns­han­di­cap­pet vil frem­gå af hans jour­nal. Der­for vil klub­ben ha­ve et nedslag i pri­sen og slår på, at når spil­le­rens øje er dår­ligt, får AaB slet ik­ke solgt ham over­ho­ve­det, hvor­for dan­sker­ne ba­re bør ta­ge imod det de­va­lu­e­re­de til­bud.

Omvendt må AaB sid­de no­get forun­dret til­ba­ge og især ryn­ke bryn af fransk­mæn­de­nes man­gel­ful­de research. Thom­sens har ge­ne­relt in­gen pro­ble­mer med sy­net, og det er vel­kendt, at hans høj­re øje er dår­ligt og bur­de ik­ke over­ra­ske Nan­tes. Nord­jy­der­ne må sid­de med en vis for­vent­ning om til hver en tid at kun­ne sæl­ge ham in­den­rigs ( ik­ke at man for al­vor kan se AaB øn­ske ham solgt til en an­den dansk klub, el­ler at nord­jy­den Thomsen vil spil­le for en an­den dansk klub) for en høj pris el­ler til en an­den uden­land­sk klub i til­fæl­de af et godt U21- EM.

Ni­co­laj Thomsen har halvan­det år til­ba­ge af sin af­ta­le med AaB, så selv dét at la­de ham gå kon­trakt­pe­ri­o­den ud og sat­se på hans kva­li­te­ter på ba­nen vil bi­dra­ge til fle­re tv- mil­li­o­ner og kan hur­tigt vi­se sig som bed­re køb­mand­skab end at sæl­ge ham for den hånd­fuld mil­li­o­ner, som Nan­tes nu vil gi­ve.

Men det af­hæn­ger na­tur­lig­vis af øjet, der ser.

Fran­ske Nan­tes og AaB var tæt på at bli­ve eni­ge om en trans­fer af Ni­ko­laj Thomsen, men nu har fransk­mæn­de­ne drop­pet over­gan­gen på grund af, at Thomsen har et ’ dovent øje’. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.