Kl­opp ta­ger sab­bat

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PAU­SE Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk

En af de po­ten­ti­elt mest om­bej­le­de træ­ne­re ta­ger sig selv af mar­ke­det.

Borus­sia Dort­munds Jür­gen Kl­opp har nem­lig valgt at ta­ge en pau­se fra fod­bol­den ’ ind­til vi­de­re’, skri­ver Ki­ck­er.

» Ef­ter syv in­ten­se og fø­lel­ses­la­de­de år med ’ æg­te kær­lig­hed’ vil det væ­re nyt­tigt for mig at be­ar­bej­de de utal­li­ge min­der, så jeg frisk og top- mo­ti­ve­ret sam­men med mit træ­ner­team kan på­ta­ge mig en ny op­ga­ve, « skal 47- åri­ge Kl­opp an­gi­ve­ligt ha­ve sagt ef­ter at ha­ve rå­d­ført sig med sin agent, Marc Ko­si­cke, skri­ver Ki­ck­er.

Sat i for­bin­del­se med Re­al

Si­den han i mid­ten af april vars­le­de sin af­sked med Dort­mund, er Kl­opp blandt an­det ble­vet sat i for­bin­del­se med Li­ver­pool og Re­al Madrid. I lø­bet af si­ne ot­te år i Dort­mund før­te Kl­opp Ruhr- klub­ben til to ty­ske mester­ska­ber og en Cham­pions Le­ague- fi­na­le. Høj­de­punk­tet kom i 2012, da hol­det vandt dets før­ste ’ Double’.

Jür­gen Kl­opp slut­te­de kar­ri­e­ren i Dort­mund med et 1- 3 ne­der­lag til Wol­fsburg i lør­da­gens ty­ske po­kal­fi­na­le. Han af­lø­ses af Thomas Tu­chel, som og­så over­tog ef­ter Kl­opp i Mainz i 2008.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.