Ålen vil ha­ve hævn

BT er ble­vet stæv­net for 100.000 kro­ner af den magt­ful­de fi lm­di­rek­tør Pe­ter Aal­bæk

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

RETS­SAG

Di­rek­tør i fi lm­sel­ska­bet Zen­tro­pa, Pe­ter Aal­bæk, vil ha­ve hævn over BT, ef­ter avi­sen brag­te en ar­ti­kel om bi­lags­rod i Zen­tro­pa. Nu for­lan­ger han 100.000 kr. af avi­sen for at ha­ve kræn­ket ham.

Det kom i går frem i Kø­ben­havns By­ret, hvor BTs tid­li­ge­re redaktionschef Si­mon Andersen og jour­na­list Mor­ten Mær­sk samt che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen er stæv­net for at ha­ve kræn­ket Pe­ter Aal­bæks ære i en injuri­esag, der be­ror på en ar­ti­kel fra 2013.

I ar­tik­len frem­går det, at Pe­ter Aal­bæk trak 200.000 kr. ud af Lars von Tri­ers fi lm An­ti­christ i sep­tem­ber 2008 mod fi lmens tre pro­du­cen­ters vil­je. De tre var øko­no­misk an­svar­li­ge for fi lmens bud­get, men kun­ne kun se på, da Pe­ter Aal­bæk Jensen til sidst selv skrev et hånd­skre­vet bi­lag un­der på 200.000 kr. Pen­ge­ne for­svandt der­eft er i et af Zen­tro­pas man­ge sel­ska­ber, hvor Pe­ter Aal­bæk er di­rek­tør.

Vil straff e dum­hed

Pe­ter Aal­bæk sag­de eft er rets­mø­det, at sa­gen hand­le­de om at få hævn over ar­tik­len.

» Det er for at få hævn. Det sy­nes jeg er et smukt gam­melt prin­cip. Det er for at straff e, hvad jeg sy­nes er en dum­hed, « sag­de fi lm­di­rek­tø­ren til BT.

Ar­tik­len, der er skre­vet af Si­mon Andersen og Mor­ten Mær­sk, er en del af en læn­ge­re se­rie i BT fra 2013 om bi­lags­rod i Zen­tro­pa.

Vil­le sva­re til man­datsvig

Pe­ter Aal­bæk me­ner, den om­tal­te ar­ti­kel be­skyl­der ham for at ha­ve ‘ stjå­let af kas­sen’, el­ler som Pe­ter Aal­bæks ad­vo­kat Mor­ten Ro­senm­e­jer for­kla­re­de i ret­ten i går, så kom­mer ar­tik­len med så grove be­skyld­nin­ger mod Zen­tro­pa- di­rek­tø­ren, at der re­elt vil­le væ­re ta­le om man­datsvig, hvis det var rig­tigt. Ro­senm­e­jer slog sam­ti­dig fast, at han ik­ke men­te, at BT hav­de løft et be­vis for avi­sens be­skyld­nin­ger, og han fast­holdt, at bi­la­get på de 200.000 kr. var en re­el fi lm­ud­gift , da pen­ge­ne var brugt til mid­da­ge med mu­li­ge in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer i for­bin­del­se med Can­nes Festi­va­len i 2006, hvor man for­søg­te at rej­se ka­pi­tal til fi lmen.

At ud­gift en først duk­ke­de op me­re end to år eft er på den hånd­skrev­ne no­te i 2008 og hel­ler ik­ke ind­går i en eft er­føl­gen­de bud­get­god­ken­del­se til Det Dan­ske Fil­min­sti­tut er en be­kla­ge­lig fejl.

BTs ad­vo­kat, Sø­ren Juul, er lodret ue­nig. Han me­ner, at ar­tik­len ’ er fuld­stæn­dig vandtæt’, og han an­ser he­le ar­ti­kel­se­ri­en om Zen­tro­pa som et styk­ke vig­tig kri­tisk jour­na­li­stik, der er år­sag til, at Zen­tro­pa er ble­vet sat un­der skær­pet til­syn for at få fi lm­støt­te.

Fi­nans­mid­da­ge

Det er un­der rets­sa­gen kom­met frem, at de 200.000 kro­ner er brugt til fi nans­mid­da­ge 1. maj 2006. Ca. tre uger før Can­nes Festi­va­len fandt sted, og hvor det hæv­des, at pen­ge­ne blev brugt. Det fi k Sø­ren Juul til at kal­de det hånd­skrev­ne no­tat ‘ et frit op­fun­det bi­lag’.

Der fal­der dom 10. juli.

Film­di­rek­tør Pe­ter Aal­bæk vil hæv­ne BTs ar­ti­kel og kræ­ver 100.000 kr. af avi­sen. Ar­kiv­fo­to: Mads Nis­sen Stri­den mel­lem Zen­tro­pa- di­rek­tør Pe­ter Aal­bæk og BT hand­ler om et mystisk bi­lag på 200.000 kr., der blev be­skre­vet i en ar­ti­kel i BT 2013. Det hånd­skre­vet bi­lag duk­ke­de op ud af det blå i sep­tem­ber 2008, og blev lagt ind i fi lmen ’ An­ti­christ’, selv om fi lmens pro­du­cen­ter ik­ke vil­le un­der­skri­ve og god­ken­de det. Det gjor­de i ste­det Pe­ter Aal­bæk, hvor­ef­ter han kun­ne træk­ke 200.000 kr. ud af ’ An­ti­christs’ stats­støt­te­de bud­get. Pe­ter Aal­bæk er bl. a. util­freds med: BT skrev, at pen­ge­ne end­te i et af Pe­ter Aal­bæks eg­ne sel­ska­ber. Det får det til at ly­de som om, at han stak pen­ge­ne i lommen. Aal­bæk er di­rek­tør, men har ik­ke ak­tie­ma­jo­ri­te­ten. Pe­ter Aal­bæk hæv­der, at de 200.000 kr. var en nød­ven­dig ud­gift til pro­duk­tio­nen af ’ An­ti­christ’. Pen­ge­ne gik til fi nans­mid­da­ge un­der fi lm­festi­va­len i Can­nes i 2006, hvor der skul­le fi ndes in­ve­sto­rer til ’ An­ti­christ’. BT har valgt at gå må­l­ret­tet eft er Pe­ter Aal­bæk i ste­det for at skri­ve om Zen­tro­pa som hel­hed. BT hol­der på, at ar­tik­len er fuld­stæn­dig vandtæt. Det skyl­des bl. a.: De 200.000 kr. blev truk­ket ud af det sel­skab, som skal afl æg­ge regn­skab til Det Dan­ske Fil­min­sti­tut. I ste­det end­te de i et sel­skab, hvor Pe­ter Aal­bæk har kon­trol­len. Pe­ter Aal­bæk er helt cen­tral i sa­gen. Han un­der­skrev bi­la­get og er kendt som man­den, der sty rer Zen­tro­pa. For­kla­rin­gen om at de 200.000 kr. er brugt til mid­da­ge med po­ten­ti­el­le in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer, har fl ere hul­ler. Pen­ge­ne er brugt den 1. maj, selv om fi lm­festi­va­len fandt sted tre uger eft er. Des­u­den skrev Zen­tro­pa i en an­søg­ning om ud­vik­lings­støt­te til Det Dan­ske Fil­min­sti­tut se­ne­re sam­me år, at man ik­ke var gå­et i gang med at sø­ge om pen­ge til fi lmen hos in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.