Ja, vel­færd hjæl­per er­hvervs­li­vet

BT - - DEBAT - RENÉ CHRISTENSEN

Fi­nansord­fø­rer ( DF)

bru­ge pen­ge­ne på vel­færd end at gi­ve dem i sel­skabs­skat­te­let­tel­ser til nog­le få sto­re virk­som­he­der i Dan­mark. Jeg tror, at vi vil få langt me­re ud af det, hvis vi bru­ger nog­le af pen­ge­ne i den of­fent­li­ge sek­tor.

VI VIL HEL­LE­RE

selv på, at let­tel­ser­ne af sel­skabs­skat­ten er det vig­tig­ste for de­res kon­kur­ren­ce­ev­ne. De vil hel­le­re ha­ve dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re. Det gæl­der bå­de på

VIRK­SOM­HE­DER­NE PE­GER IK­KE

gul­vet og op­pe i di­rek­tions­lo­ka­ler­ne. Rig­tig man­ge virk­som­he­der ta­ler for ek­sem­pel om re­k­rut­te­rings­pro­ble­mer i for­hold til, hvil­ken ar­bejds­kraft de kan få fat i. Vi vil rig­tig ger­ne kig­ge på he­le det dan­ske le­dig­heds­sy­stem. Vi kun­ne godt tæn­ke os, at den tid, man er le­dig, bli­ver brugt ak­tivt på, at man bli­ver me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig i for­hold til de stil­lin­ger, der mang­ler me­d­ar­bej­de­re i. De sid­ste år er rig­tig man­ge stil­lin­ger ble­vet be­sat af ar­bejds­kraft uden for lan­dets græn­ser, og det er ik­ke kun, for­di det er bil­lig ar­bejds­kraft . Det er og­så for­di, at de le­di­ge dan­ske­re ik­ke al­tid

har de rig­ti­ge kom­pe­ten­cer.

væ­ret mi­nus­vækst i rig­tig man­ge kom­mu­ner, har man bl. a. spa­ret på ud­dan­nel­ses­køb til le­di­ge. Det har gi­vet en ond cir­kel, for vi vil ger­ne af med den im­por­te­re­de ar­bejds­kraft , men når den dan­ske ar­bejds­kraft ik­ke har de ret­te kom­pe­ten­cer, så får det ik­ke fl yt­tet sig. Vi øn­sker der­for en mo­de­rat vækst på 0,8 pct. i det off ent­li­ge frem for sel­skabs­skat­te­let­tel­ser. Det er ik­ke, for­di der skal guld­vand­ha­ner i kom­mu­ner­ne, men for­di vi skal kun­ne op­ret­hol­de den nu­væ­ren­de ser­vi­ce.

FOR­DI DER HAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.